La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy. 22 Octobre 2018 imprimer

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłasza nabór projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Priorytetu Inwestycyjnego 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników, Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy.

Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 29 października 2018r. do dnia 9 listopada 2018r.

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP należy:

 • W pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków
  o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 (dostępny pod adresem: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/), a następnie
 • złożyć w wersji papierowej (1 egzemplarz wydruku ostatecznej wersji wniosku), z zastrzeżeniem, że wersja papierowa wniosku musi być zgodna z wersją elektroniczną wysłaną w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 (suma kontrolna wersji papierowej musi być zgodna z sumą kontrolną wersji elektronicznej) do IP WUP w terminie od 29.10.2018 r. faire 09.11.2018 r.(87-100 Torun, ul. Szosa Chełmińska 30/32, kancelaria, Room No. 102, parter budynku) – o dochowaniu ww. terminu decyduje data wpływu do IP WUP, albo poprzez wysłanie w formie dokumentu elektronicznego do IP WUP – o dochowaniu ww. terminu decyduje data i godzina wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru. W tym przypadku wnioskodawca będzie miał dwie możliwości tj.:
  -złożenia wniosku o dofinansowanie projektu za pomocą ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą WUP w Toruniu,
  podpisania cyfrowo i przesłania do WUP w Toruniu paczki dokumentów, która będzie zawierała wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikiem/ami (jeśli dotyczy) dzięki udostępnieniu funkcjonalności w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020: podpisz cyfrowo i prześlij do WUP Toruń[1].

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Okres realizacji projektu musi się mieścić w terminie: à partir de 01.01.2019 r. faire 30.06.20r1 r.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Działania 8.1 RPO WK-P wynosi 99 673 285,00 PLN.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu, RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun.

 Punkt kontaktowy

tel. (56) 669 39 39 lub (56) 669 39 84

email: ">promocjaefs małpa wup kropka torun kropka pl

 • Groupe d'étude sur. Projektów Pozakonkursowych PUP

tel. (56) 669 39 70 lub (56) 669 39 68 lub (56) 669 39 69

email: wup małpa wup kropka torun kropka pl


[1] W przypadku niedostępności w systemie GWD funkcji podpisania cyfrowo i przesłania do WUP Toruń wniosku wraz z załącznikami (np. z uwagi na awarię systemu), WUP w Toruniu zastrzega sobie prawo anulowania ww. formy składania wniosków o dofinansowanie.

 

Pièces jointes:

Zał. 1 Wyciąg z Planu Działania.pdf

Zał. 2 Wskaźniki kluczowe RPO WK-P Działanie 8.1.xls

Zał. 3 Instrukcja użytkownika GWD.pdf

Zał. 4 Regulamin użytkownika GWD.pdf

Zał. 5 Wzór wniosku o dofinansowanie.pdf

Zał. 6 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.pdf

Zał. 6a Uszczegółowienie do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie.docx

Zał. 7 Wzór karty weryfikacji warunków.doc

Zał. 8 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej WND.doc

Zał. 9 Wzór tabeli z informacją o projekcie.docx

Zał. 10 Wzór deklaracji poufności.doc

Zał. 11 Wzór oświadczenia pracownika IP.docx

Zał. 12 Podstawowe informacje dot. uzyskiwania kwalifikacji.pdf

Pièces jointes

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale