Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Informacja o zmianach do Ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie, opublikowanego w dniu 18 Oktober 2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 30 Oktober 2018 drucken

Wojewódzki Urząd Pracy informuje o zmianie załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 do Ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy, w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ze względu na korektę stopy bezrobocia, opublikowaną przez GUS zmianie uległy dane zawarte w załączniku nr 1, tj. Maksymalne kwoty środków Funduszu Pracy, które mogą być wydatkowane przez poszczególne powiaty województwa kujawsko-pomorskiego w ramach naboru nr: POWR.01.01.01-IP.23-04-001/18 oraz załączniku nr 2, tj. Planowana liczba osób do objęcia wsparciem w projektach pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach naboru nr: POWR.01.01.01-IP.23-04-001/18.

Zmiany o których mowa powyżej mają zastosowanie od dnia ich ogłoszenia, tj. von 30 Oktober 2018 r.

Treść ogłoszenia oraz pozostałe załączniki nie uległy zmianie.

Zubehör

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung