The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Informacja o zmianach do Ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie, opublikowanego w dniu 18 October 2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 30 October 2018 print

Wojewódzki Urząd Pracy informuje o zmianie załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 do Ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy, w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Submeasures 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ze względu na korektę stopy bezrobocia, opublikowaną przez GUS zmianie uległy dane zawarte w załączniku nr 1, tj. Maksymalne kwoty środków Funduszu Pracy, które mogą być wydatkowane przez poszczególne powiaty województwa kujawsko-pomorskiego w ramach naboru nr: POWR.01.01.01-IP.23-04-001/18 oraz załączniku nr 2, tj. Planowana liczba osób do objęcia wsparciem w projektach pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach naboru nr: POWR.01.01.01-IP.23-04-001/18.

Zmiany o których mowa powyżej mają zastosowanie od dnia ich ogłoszenia, tj. from 30 October 2018 r.

Treść ogłoszenia oraz pozostałe załączniki nie uległy zmianie.

Attachments

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance