Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Informacja o zmianie do Ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie, opublikowanego w dniu 18 Oktober 2018 r. w ramach PO WER 5 November 2018 drucken

Zmiany do Ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie, opublikowanego w dniu 18 Oktober 2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

Sekcja II. Podstawowe informacje na temat naboru, Stück 1. Allgemeine Informationen, tiret 6 otrzymuje brzmienie:

 • Mając na uwadze zmieniające się wytyczne i zalecenia, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym ogłoszeniu o naborze. W związku z powyższym zaleca się, aby wnioskodawcy aplikujący o środki w ramach niniejszego naboru na bieżąco zapoznawali się z informacjami zamieszczanymi na stronach internetowych: power.wup.torun.pl oraz www.wup.torun.pl. Po złożeniu wniosku o dofinansowanie o wszelkich zmianach w niniejszym ogłoszeniu wnioskodawcy będą informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany we wniosku o dofinansowanie.

Zmiana ma charakter porządkowy.

Zmiana o której mowa powyżej ma zastosowanie od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie, tj. von 18 Oktober 2018 r.

Pozostała treść ogłoszenia oraz załączniki nie uległy zmianie.

 

Pobierz: Zmiana do ogłoszenia o naborze z dnia 5 listopada 2018 r.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung