The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Informacja o zmianie do Ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie, opublikowanego w dniu 18 October 2018 r. w ramach PO WER 5 November 2018 print

Zmiany do Ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie, opublikowanego w dniu 18 October 2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

Sekcja II. Podstawowe informacje na temat naboru, point 1. General Information, tiret 6 otrzymuje brzmienie:

 • Mając na uwadze zmieniające się wytyczne i zalecenia, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym ogłoszeniu o naborze. W związku z powyższym zaleca się, aby wnioskodawcy aplikujący o środki w ramach niniejszego naboru na bieżąco zapoznawali się z informacjami zamieszczanymi na stronach internetowych: power.wup.torun.pl and www.wup.torun.pl. Po złożeniu wniosku o dofinansowanie o wszelkich zmianach w niniejszym ogłoszeniu wnioskodawcy będą informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany we wniosku o dofinansowanie.

Zmiana ma charakter porządkowy.

Zmiana o której mowa powyżej ma zastosowanie od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie, tj. from 18 October 2018 r.

Pozostała treść ogłoszenia oraz załączniki nie uległy zmianie.

 

Download: Zmiana do ogłoszenia o naborze z dnia 5 November 2018 r.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance