La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Informacja o zmianie do Ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie, opublikowanego w dniu 18 Octobre 2018 r. w ramach PO WER 5 November 2018 imprimer

Zmiany do Ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie, opublikowanego w dniu 18 Octobre 2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

Sekcja II. Podstawowe informacje na temat naboru, point 1. Informations générales, tiret 6 otrzymuje brzmienie:

 • Mając na uwadze zmieniające się wytyczne i zalecenia, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym ogłoszeniu o naborze. W związku z powyższym zaleca się, aby wnioskodawcy aplikujący o środki w ramach niniejszego naboru na bieżąco zapoznawali się z informacjami zamieszczanymi na stronach internetowych: power.wup.torun.pl oraz www.wup.torun.pl. Po złożeniu wniosku o dofinansowanie o wszelkich zmianach w niniejszym ogłoszeniu wnioskodawcy będą informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany we wniosku o dofinansowanie.

Zmiana ma charakter porządkowy.

Zmiana o której mowa powyżej ma zastosowanie od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie, tj. à partir de 18 Octobre 2018 r.

Pozostała treść ogłoszenia oraz załączniki nie uległy zmianie.

 

Pobierz: Zmiana do ogłoszenia o naborze z dnia 5 Novembre 2018 r.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale