Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w październiku 2018 Jahr 7 November 2018 drucken

Zahl der Arbeitslosen

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 października 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 69 549 bezrobotnych. Dies war 543 Menschen (0,8%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 10 209 osób (12,8%) mniej niż w końcu października 2017 Jahr.

Spadek liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w 12 powiatach województwa (od 17 osób w Bydgoszczy dovonspan> 138 osób w powiecie inowrocławskim). W 11 powiatach liczba bezrobotnych wzrosła (od 2 osób w powiecie rypińskim do 64 osób w powiecie aleksandrowskim).

W październiku ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 2565 Menschen (3,1%) i w końcu miesiąca wyniosła 79 758 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu października 2018 r. wyniosła 938,5 tys. osób, w odniesieniu do września 2018 zmniejszyła się o 8,9 tys. osób, czyli 0,9% (w analogicznym okresie w roku 2017 odnotowano w tym zakresie spadek o 47,6 tys. osób, czyli 4,3%). W stosunku do października 2017 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 131,0 tys. osób (12,3%).

Wstępne dane dla Polski dostępne są na stronie MRPiPS.

Zahl der offenen Stellen und Orten berufliche Aktivierung

W październiku 2018 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 6884 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (die 5,3% mniej niż w poprzednim miesiącu  i o 10,0% mniej niż w październiku 2017 r.).

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung