The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w październiku 2018 year 15 November 2018 print

W październiku 2018 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 10 304 nowych bezrobotnych (the 1,5% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 15,7% mniej niż w październiku 2017 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 17,1% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 10 911 Unemployment (0,9% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 26,2% mniej niż w październiku 2017 r.).

Work – 6117 osób stanowiło 56,1% general exemptions (we wrześniu były to odpowiednio: 6463 osoby i 58,7%). Zatrudnienie niesubsydiowane adopted 4977 Unemployment (o 3,3% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 6,6% mniej niż w październiku 2017 r.).

Zatrudnienie subsydiowane started 1140 people (the 13,2% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 27,8% mniej niż w październiku 2017 r.):

 • 317 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 230 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 193 osoby rozpoczęły prace interwencyjne,
 • 191 osób podjęło działalność gospodarczą,
 • 138 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane (including 109 osób bezrobotnych do 30 roku życia podjęło zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia),
 • 67 osób podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 3 osoby podjęły pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years,
 • 1 osoba podjęła pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne, świadczenia aktywizacyjnego oraz grantu na telepracę.

Z powodu rozpoczęcia training z ewidencji wyłączono 493 Unemployment (the 13,9% more than in September 2018 r., but 12,6% mniej niż w październiku 2017 r.). W październiku 2018 r. były 4 osoby, które skorzystały z bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu – 14 osób, w październiku 2017 r. – 8 osób).

Staże started 421 Unemployment (the 34,6% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 58,5% mniej niż w październiku 2017 r.). Nie było osób, które skorzystały z bonu stażowego (w poprzednim miesiącu były 4 osoby, przed rokiem – 12 osób).

Prace społecznie użyteczne adopted 77 Unemployment (the 42,1% mniej niż we wrześniu 2018 r. i o 47,3% mniej niż w październiku 2017 r.). Z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja skorzystało 7 osób (w poprzednim miesiącu – 24 osoby, przed rokiem – 25 osób).

Według stanu w dniu 31 October 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 14 679 bezrobotnych (wobec 15 812 osób przed miesiącem i 19 533 osób przed rokiem), including:

 • 4768 osób do 30 roku życia było zatrudnionych w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (we wrześniu 2018 r. – 4989 people),
 • 4003 bezrobotnych odbywało staże (we wrześniu 2018 r. – 4697 osób), including 7 osób w ramach bonu stażowego (we wrześniu 2018 r. – 15 osób),
 • 2314 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (we wrześniu 2018 r. – 2315 people),
 • 1809 osób pracowało w ramach robót publicznych (we wrześniu 2018 r. – 1923 people),
 • 1398 osób odbywało prace społecznie użyteczne (we wrześniu 2018 r. – 1559 osób), było 28 people, które skorzystały z tej formy pomocy w ramach PAI (tyle samo co przed miesiącem),
 • 259 bezrobotnych odbywało szkolenia (we wrześniu 2018 r. – 184 osoby), w tym było 6 osób, które skorzystały ze szkolenia w ramach bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu – 4 osoby),
 • 121 osób było zatrudnionych w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (w poprzednim miesiącu – 137 osób), w tym 15 osób powyżej 60 roku życia (w poprzednim miesiącu – 16 osób),
 • 5 osób bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w poprzednim miesiącu – 6 osób),
 • 1 osoba była zatrudniona w ramach świadczenia aktywizacyjnego i w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (tak jak w poprzednim miesiącu),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach grantu na telepracę (tak jak przed miesiącem).

W październiku 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim 373 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (we wrześniu 2018 r. – 330 people). Wszystkie osoby wzięły udział w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Według stanu w końcu października 2018 r. w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowane były 22 projekty, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 12 986 osób pozostających bez pracy (do 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 39 projektów, w ramach których wsparciem objęto łącznie 11 338 osób pozostających bez zatrudnienia, above 29 years. Ponadto, w październiku realizowanych było 7 projektów, w ramach których wsparciem zostało objętych 149 osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu oraz 365 pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W październiku 2018 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko‑pomorskim 7016 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 3,5% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 8,3% mniej niż w październiku 2017 r.). W październiku zwiększyła się, w stosunku do poprzedniego miesiąca liczba ofert na pracę niesubsydiowaną do 5967 places (o 4,5% więcej). Zmniejszyła się natomiast liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane – do 736 places (o 18,9%) oraz liczba availability of professional activation do 313 places (the 52,1% mniej). Spośród zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 269 dotyczyło odbywania stażu, a 44 – prac społecznie użytecznych.

For people with disabilities reported 273 propozycje wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (including 16 in the form of subsidized), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki nie było takich propozycji.

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 5286 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 13 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w październiku 2018 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 10/2018 w zakładce Urząd->Publications->Information Bulletins

 

 

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance