La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w październiku 2018 année 15 November 2018 imprimer

W październiku 2018 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 10 304 nowych bezrobotnych (la 1,5% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 15,7% mniej niż w październiku 2017 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 17,1% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 10 911 bezrobotnych (0,9% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 26,2% mniej niż w październiku 2017 r.).

Podjęcia pracy - 6117 osób stanowiło 56,1% exemptions générales (we wrześniu były to odpowiednio: 6463 osoby i 58,7%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 4977 bezrobotnych (o 3,3% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 6,6% mniej niż w październiku 2017 r.).

Zatrudnienie subsydiowane rozpoczęło 1140 personnes (la 13,2% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 27,8% mniej niż w październiku 2017 r.):

 • 317 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 230 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 193 osoby rozpoczęły prace interwencyjne,
 • 191 osób podjęło działalność gospodarczą,
 • 138 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane (w tym 109 osób bezrobotnych do 30 roku życia podjęło zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia),
 • 67 osób podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 3 osoby podjęły pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia,
 • 1 osoba podjęła pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne, świadczenia aktywizacyjnego oraz grantu na telepracę.

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 493 bezrobotnych (la 13,9% więcej niż we wrześniu 2018 r., d'un 12,6% mniej niż w październiku 2017 r.). W październiku 2018 r. były 4 osoby, które skorzystały z bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu – 14 osób, w październiku 2017 r. - 8 osób).

Staże rozpoczęło 421 bezrobotnych (la 34,6% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 58,5% mniej niż w październiku 2017 r.). Nie było osób, które skorzystały z bonu stażowego (w poprzednim miesiącu były 4 osoby, przed rokiem – 12 osób).

Prace społecznie użyteczne podjęło 77 bezrobotnych (la 42,1% mniej niż we wrześniu 2018 r. i o 47,3% mniej niż w październiku 2017 r.). Z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja skorzystało 7 osób (w poprzednim miesiącu – 24 osoby, przed rokiem – 25 osób).

Według stanu w dniu 31 Octobre 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 14 679 bezrobotnych (wobec 15 812 osób przed miesiącem i 19 533 osób przed rokiem), w tym:

 • 4768 osób do 30 roku życia było zatrudnionych w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (we wrześniu 2018 r. - 4989 personnes),
 • 4003 bezrobotnych odbywało staże (we wrześniu 2018 r. – 4697 osób), w tym 7 osób w ramach bonu stażowego (we wrześniu 2018 r. – 15 osób),
 • 2314 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (we wrześniu 2018 r. - 2315 personnes),
 • 1809 osób pracowało w ramach robót publicznych (we wrześniu 2018 r. - 1923 personnes),
 • 1398 osób odbywało prace społecznie użyteczne (we wrześniu 2018 r. - 1559 osób), było 28 osób, które skorzystały z tej formy pomocy w ramach PAI (tyle samo co przed miesiącem),
 • 259 bezrobotnych odbywało szkolenia (we wrześniu 2018 r. - 184 osoby), w tym było 6 osób, które skorzystały ze szkolenia w ramach bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu – 4 osoby),
 • 121 osób było zatrudnionych w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (w poprzednim miesiącu – 137 osób), w tym 15 osób powyżej 60 roku życia (w poprzednim miesiącu – 16 osób),
 • 5 osób bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w poprzednim miesiącu – 6 osób),
 • 1 osoba była zatrudniona w ramach świadczenia aktywizacyjnego i w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (tak jak w poprzednim miesiącu),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach grantu na telepracę (tak jak przed miesiącem).

W październiku 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim 373 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (we wrześniu 2018 r. - 330 personnes). Wszystkie osoby wzięły udział w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Według stanu w końcu października 2018 r. w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowane były 22 projekty, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 12 986 osób pozostających bez pracy (faire 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 39 projektów, w ramach których wsparciem objęto łącznie 11 338 osób pozostających bez zatrudnienia, powyżej 29 roku życia. Ponadto, w październiku realizowanych było 7 projektów, w ramach których wsparciem zostało objętych 149 osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu oraz 365 pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W październiku 2018 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko‑pomorskim 7016 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (la 3,5% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 8,3% mniej niż w październiku 2017 r.). W październiku zwiększyła się, w stosunku do poprzedniego miesiąca liczba ofert na pracę niesubsydiowaną faire 5967 miejsc (o 4,5% więcej). Zmniejszyła się natomiast liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane – do 736 miejsc (o 18,9%) oraz liczba wolnych miejsc aktywizacji zawodowej faire 313 miejsc (la 52,1% mniej). Spośród zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 269 dotyczyło odbywania stażu, a 44 – prac społecznie użytecznych.

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 273 propozycje wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 16 na formy subsydiowane), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki nie było takich propozycji.

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 5286 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 13 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w październiku 2018 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 10/2018 w zakładce Urząd->Publications->Bulletins d'information

 

 

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale