The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Środki Funduszu Pracy dla województwa kujawsko-pomorskiego na 2019 year 22 November 2018 print

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, decyzją z 24 October 2018 r. ustalił kwoty środków Funduszu Pracy, jakie mogą być wydatkowane in 2019 r. na finansowanie zadań realizowanych w województwie kujawsko-pomorskim.

I. Zadania realizowane przez samorządy powiatów, łącznie 166 240 000,00 zł w tym na:

– programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 152 610 300,00 zł;

– inne fakultatywne zadania 13 629 700,00 zł.

W ramach powyższych limitów ustalone zostały następujące kwoty środków na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetów:

– 8i dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 kwotę: 48 562 844,00 zł;

– 8ii trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 kwotę: 53 463 816,00 zł.

W oparciu decyzję MRPiPS Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
14 November 2018 roku podjął uchwałę Nr 44/2097/18 w sprawie zasad wykorzystania środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 year i uchwałą Nr 48/2098/18 w sprawie ustalenia kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez samorządy powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w 2019  r.

Środki Funduszu Pracy przeznaczone na realizację ww. zadań przez samorządy powiatów zostały ustalone w oparciu o kryteria określone przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XLIX/805/18 z dnia 24 września 2018 r. sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów
na rzecz promocji, employment, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej
oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2019 year
.

II. Zadania realizowane przez samorząd województwa 807 900,00 zł.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance