La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Środki Funduszu Pracy dla województwa kujawsko-pomorskiego na 2019 rok 22 November 2018 imprimer

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, decyzją z 24 Octobre 2018 r. ustalił kwoty środków Funduszu Pracy, jakie mogą być wydatkowane à 2019 r. na finansowanie zadań realizowanych w województwie kujawsko-pomorskim.

I. Zadania realizowane przez samorządy powiatów, łącznie 166 240 000,00 zł w tym na:

– programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 152 610 300,00 zł;

– inne fakultatywne zadania 13 629 700,00 zł.

W ramach powyższych limitów ustalone zostały następujące kwoty środków na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetów:

– 8i dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020 kwotę: 48 562 844,00 ;

– 8ii trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 kwotę: 53 463 816,00 zł.

W oparciu decyzję MRPiPS Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
14 Novembre 2018 roku podjął uchwałę Nr 44/2097/18 w sprawie zasad wykorzystania środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 année i uchwałą Nr 48/2098/18 w sprawie ustalenia kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez samorządy powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w 2019  r.

Środki Funduszu Pracy przeznaczone na realizację ww. zadań przez samorządy powiatów zostały ustalone w oparciu o kryteria określone przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XLIX/805/18 z dnia 24 września 2018 r. sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów
na rzecz promocji, zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej
oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2019 année
.

II. Zadania realizowane przez samorząd województwa 807 900,00 .

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale