The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Dane o strukturze bezrobotnych i poszukujących w województwie kujawsko-pomorskim w końcu 2017 year 5 December 2018 print

WUP w Toruniu opublikował dwa zestawy danych o strukturze bezrobotnych i poszukujących pracy w województwie kujawsko-pomorskim w końcu 2017 roku – o bezrobotnych ogółem oraz o bezrobotnych zamieszkałych na wsi. Prezentowane zestawienia (dla województwa i powiatów) zawierają dane o strukturze bezrobotnych oraz poszukujących pracy według wieku, wykształcenia, stażu pracy oraz czasu pozostawania bez pracy.
Do opracowania informacji wykorzystano dane statystyczne przekazywane przez powiatowe urzędy (Załącznik 1 „Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy” oraz Załącznik 5 „Bezrobotni oraz poszukujący pracy zamieszkali na wsi według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy”  do sprawozdania MRPiPS-01 o rynku pracy).

Więcej czytaj w Urząd -> Publikacje -> Publications on the labor market

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance