Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Vergleichende Analyse der Aktivitäten der Arbeitsämter Bezirk Kujawsko-Pomorskie 2017 Jahr 8 Dezember 2018 drucken

Provincial Arbeitsamt veröffentlichte eine Studie "Benchmarking Geschäftsviertel Arbeitsämter Kujawsko-Pomorskie 2017 Jahr ".

Opracowanie to jest elementem benchmarkingu powiatowych urzędów pracy, którego celem jest poprawa jakości świadczonych przez nie usług oraz efektywniejsze wykorzystanie potencjału organizacyjnego i dostępnych środków.

Publikacja ta prezentuje wybrane najważniejsze wskaźniki rynku pracy, aktywizacji bezrobotnych oraz wskaźniki administracyjne. Publikacja powstała na bazie obligatoryjnych sprawozdań ministerialnych: MRPiPS-01 o rynku pracy, załącznika nr 1 Efektywność programów na rzecz promocji zatrudnienia do sprawozdania MRPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy oraz sprawozdania MRPiPS-06 o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy.

Opracowanie ma również na celu dostarczenie członkom Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, Powiatowych Rad Rynku Pracy oraz radnym samorządu województwa i samorządów powiatów odpowiednich informacji niezbędnych dla trafnego podejmowania działań w obszarze rynku pracy w regionie.

Analiza składa się z trzech części zawierających: wskaźniki rynku pracy, wskaźniki aktywizacji oraz wskaźniki administracyjne.

Więcej czytaj w Urząd->Veröffentlichungen->Veröffentlichungen auf dem Arbeitsmarkt

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung