The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Comparative analysis of the activities of district labor offices Kujawsko-Pomorskie 2017 year 8 December 2018 print

Provincial Labour Office published a study "Benchmarking business district labor offices Kujawsko-Pomorskie 2017 year ".

Opracowanie to jest elementem benchmarkingu powiatowych urzędów pracy, którego celem jest poprawa jakości świadczonych przez nie usług oraz efektywniejsze wykorzystanie potencjału organizacyjnego i dostępnych środków.

Publikacja ta prezentuje wybrane najważniejsze wskaźniki rynku pracy, aktywizacji bezrobotnych oraz wskaźniki administracyjne. Publikacja powstała na bazie obligatoryjnych sprawozdań ministerialnych: MRPiPS-01 o rynku pracy, załącznika nr 1 Efektywność programów na rzecz promocji zatrudnienia do sprawozdania MRPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy oraz sprawozdania MRPiPS-06 o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy.

Opracowanie ma również na celu dostarczenie członkom Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, Powiatowych Rad Rynku Pracy oraz radnym samorządu województwa i samorządów powiatów odpowiednich informacji niezbędnych dla trafnego podejmowania działań w obszarze rynku pracy w regionie.

Analiza składa się z trzech części zawierających: wskaźniki rynku pracy, wskaźniki aktywizacji oraz wskaźniki administracyjne.

Więcej czytaj w Urząd->Publications->Publications on the labor market

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance