La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w listopadzie 2018 année 14 Décembre 2018 imprimer

W listopadzie 2018 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 9839 nowych bezrobotnych (la 4,5% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 13,6% mniej niż w listopadzie 2017 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 12,6% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 8317 bezrobotnych (23,8% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 24,7% mniej niż w listopadzie 2017 r.).

Podjęcia pracy - 4789 osób stanowiło 57,5% exemptions générales (w październiku było to odpowiednio: 6117 osób i 56,1%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 3879 bezrobotnych (o 22,1% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 16,8% mniej niż w listopadzie 2017 r.).

Zatrudnienie subsydiowane rozpoczęło 907 personnes (la 20,4% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 42,6% mniej niż w listopadzie 2017 r.):

 • 282 osoby podjęły pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 175 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 166 osób podjęło działalność gospodarczą,
 • 121 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 109 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane (w tym 74 osoby bezrobotnych do 30 roku życia podjęło zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia),
 • 50 osób podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 4 osoby podjęły pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach bonu zatrudnieniowego, refundacji składek na ubezpieczenie społeczne, świadczenia aktywizacyjnego oraz grantu na telepracę.

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 289 bezrobotnych (la 41,4% mniej niż w październiku 2018 r. i o 25,1% mniej niż w listopadzie 2017 r.). W listopadzie 2018 r. było 25 osób, które skorzystały z bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu – 4 osoby, w listopadzie 2017 r. 16 osób).

Staże rozpoczęło 129 bezrobotnych (la 69,4% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 77,6% mniej niż w listopadzie 2017 r.). Nie było osób, które skorzystały z bonu stażowego (tak samo jak  w poprzednim miesiącu, przed rokiem – 7 personnes).

Prace społecznie użyteczne podjęło 43 bezrobotnych (la 44,2% mniej niż w październiku 2018 r. i o 44,9% mniej niż w listopadzie 2017 r.). Z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja nie skorzystała żadna osoba (w poprzednim miesiącu – 7 personnes, przed rokiem – brak osób).

Według stanu w dniu 30 Novembre 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 12 917 bezrobotnych (wobec 14 679 osób przed miesiącem i 18 123 osób przed rokiem), w tym:

 • 4618 osób do 30 roku życia było zatrudnionych w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (w październiku 2018 r. - 4768 personnes),
 • 3394 bezrobotnych odbywało staże (w październiku 2018 r. – 4003 osoby), w tym 2 osoby w ramach bonu stażowego (w październiku 2018 r. – 7 osób),
 • 2139 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w październiku 2018 r. - 2314 personnes),
 • 1471 osób pracowało w ramach robót publicznych (w październiku 2018 r. - 1809 personnes),
 • 1020 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w październiku 2018 r. - 1398 osób), nie było osób, które skorzystały z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem – 28 osób),
 • 158 bezrobotnych odbywało szkolenia (w październiku 2018 r. - 259 osób), w tym było 13 osób, które skorzystały ze szkolenia w ramach bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu – 6 osób),
 • 111 osób było zatrudnionych w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (w poprzednim miesiącu – 121 osób), w tym 17 osób powyżej 60 roku życia (w poprzednim miesiącu – 15 osób),
 • 5 osób bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (tak jak w poprzednim miesiącu),
 • 1 osoba była zatrudniona w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (tak jak w poprzednim miesiącu),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach świadczenia aktywizacyjnego (w poprzednim miesiącu – 1 osoba),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach grantu na telepracę (tak jak przed miesiącem).

W listopadzie 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim 245 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w październiku 2018 r. - 373 personnes). Wszystkie osoby wzięły udział w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Według stanu w końcu listopada 2018 r. w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowanych było 20 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 12 970 osób pozostających bez pracy (faire 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 39 projektów, w ramach których wsparciem objęto łącznie 11 415 osób pozostających bez zatrudnienia, powyżej 29 roku życia. Ponadto, w listopadzie realizowanych było 7 projektów, w ramach których wsparciem zostało objętych 149 osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu oraz 365 pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W listopadzie 2018 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko‑pomorskim 5695 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (la 18,8% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 5,0% mniej niż w listopadzie 2017 r.). W listopadzie zmniejszyła się, w stosunku do poprzedniego miesiąca liczba ofert na pracę niesubsydiowaną faire 5015 miejsc (o 16,0% mniej), na zatrudnienie subsydiowane – do 557 miejsc (la 24,3%) oraz liczba wolnych miejsc aktywizacji zawodowej faire 123 miejsc (la 60,7% mniej). Spośród zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 108 dotyczyło odbywania stażu, a 15 – prac społecznie użytecznych.

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 224 propozycje wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 18 na formy subsydiowane), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki nie było takich propozycji.

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawały 4802 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 15 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w listopadzie 2018 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 11/2018 w zakładce Urząd->Publications->Bulletins d'information

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale