Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Informacja o wdrażaniu projektów pozakonkursowych PO WER przez Powiatowe Urzędy Pracy województwa kujawsko-pomorskiego 3 Januar 2019 drucken

Auf 19 ich 20 Dezember 2018 r. pomiędzy WUP w Toruniu działającym w imieniu województwa kujawsko-pomorskiego, a 20 powiatowymi urzędami pracy zostały podpisane umowy o dofinansowanie projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w zakresie Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe (PUP), Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na łączną kwotę 104 319 165,00 PLN. W ramach projektów zostanie objętych wsparciem 11 079 osób bezrobotnych do 29 roku życia, w tym 6 652 osób należących do kategorii NEET tj. Menschen, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu i 2 226 osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osób z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne i osoby o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektów PUP udzielane będzie indywidualne i kompleksowe wsparcie, obejmujące co najmniej trzy elementy pomocy, przy czym Indywidualny Plan Działania oraz pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe stanowią obligatoryjną formę wsparcia. Ponadto, będą realizowane następujące formy wsparcia wg zdiagnozowanych potrzeb: staże (69,13%), szkolenia (5,61%), jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (10,07%), doposażenie/wyposażenie stanowisk pracy (4,80%), prace interwencyjne (3,65%), bony na zasiedlenie i szkoleniowe oraz studia podyplomowe (łącznie 6,73%). Ww. formy wsparcia w projektach PUP będą realizowane zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W projektach powiatowych urzędów pracy zakłada się realizację minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej:

 • dla osób w najtrudniejszej sytuacji (osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3), imigranci, reemigranci) - 42%,
 • dla pozostałych osób nienależących do ww. grup – 57%.

Pobierz: Lista projektów pozakonkursowych PUP w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER zawartych w grudniu 2018 Jahr

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung