The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w grudniu 2018 year 10 January 2019 print

Number of unemployed

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 grudnia 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 72 731 bezrobotnych. This was 1724 people (2,4%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca, ale o 8812 osób (10,8%) mniej niż w końcu grudnia 2017 year.

Wzrost liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w 20 powiatach województwa (from 5 osób w powiecie mogileńskim do 212 osób w powiecie lipnowskim). W 3 powiatach liczba bezrobotnych zmniejszyła się (the 125 osób we Włocławku i 26 osób w Bydgoszczy i Grudziądzu).

W grudniu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 1446 people (1,8%) i w końcu miesiąca wyniosła 81 543 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu grudnia 2018 r. wyniosła 971,3 tys. osób, w odniesieniu do listopada 2018 wzrosła o 20,8 tys. osób, czyli 2,2% (w analogicznym okresie w roku 2017 odnotowano w tym zakresie wzrost o 14,1 tys. osób, czyli 1,3%). W stosunku do grudnia 2017 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 110,4 tys. osób (10,2%

Wstępne dane dla Polski dostępne są na stronie MRPiPS.

Number of job vacancies and places professional activation

W grudniu 2018 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 4164 vacancies and of professional activation (the 26,9% mniej niż w poprzednim miesiącu , but 1,1% więcej niż w grudniu 2017 r.).

Theałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance