Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w grudniu 2018 Jahr 15 Januar 2019 drucken

W grudniu 2018 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 9818 nowych bezrobotnych (die 0,2% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 13,5% mniej niż w grudniu 2017 Jahr). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 8,7% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 8170 bezrobotnych (1,8% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 17,5% mniej niż w grudniu 2017 Jahr).

Podjęcia pracy - 5248 osób stanowiło 64,2% die Gesamtzahl der Ausnahmen (w listopadzie było to odpowiednio: 4786 osób i 57,5%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 4198 bezrobotnych (o 8,2% więcej niż w poprzednim miesiącu, aber 8,6% mniej niż w grudniu 2017 Jahr).

Zatrudnienie subsydiowane rozpoczęło 1050 Menschen (die 15,8% więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 25,5% mniej niż w grudniu 2017 r.):

 • 453 osoby podjęły pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 275 osób podjęło działalność gospodarczą,
 • 88 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 83 osoby rozpoczęły prace interwencyjne,
 • 76 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane (w tym 66 osób bezrobotnych do 30 roku życia podjęło zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia),
 • 67 osób podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 7 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia,
 • 1 osoba podjęła pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne, świadczenia aktywizacyjnego oraz grantu na telepracę.

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 26 bezrobotnych (die 91,0% mniej niż w listopadzie 2018 roku i o 75,5% mniej niż w grudniu 2017 Jahr). W grudniu 2018 roku nie było osób, które skorzystały z bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu – 25 Menschen, w grudniu 2017 roku – 2 osoby).

Staże rozpoczęło 97 bezrobotnych (die 24,8% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 79,8% mniej niż w grudniu 2017 Jahr). Było 7 Menschen, które skorzystały z bonu stażowego (w poprzednim miesiącu i przed rokiem nie było takich osób).

Prace społecznie użyteczne podjęło 6 bezrobotnych (die 86,0% mniej niż w listopadzie 2018 roku i o 76,0% mniej niż w grudniu 2017 Jahr). Z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja nie skorzystała żadna osoba (tak samo jak w poprzednim miesiącu i przed rokiem).

Według stanu w dniu 31 Dezember 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 8848 bezrobotnych (wobec 12 917 osób przed miesiącem i 14 605 osób przed rokiem), w tym:

 • 4529 osób do 30 roku życia było zatrudnionych w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (w listopadzie 2018 roku – 4618 Menschen),
 • 1923 osoby pracowały w ramach prac interwencyjnych (w listopadzie 2018 roku – 2139 Menschen),
 • 1464 bezrobotnych odbywało staże (w listopadzie 2018 roku – 3394 osoby), w tym 7 osób w ramach bonu stażowego (w listopadzie 2018 roku – 2 osoby),
 • 551 osób pracowało w ramach robót publicznych (w listopadzie 2018 roku – 1471 Menschen),
 • 233 osoby odbywały prace społecznie użyteczne (w listopadzie 2018 roku – 1020 Menschen), nie było osób, które skorzystały z tej formy pomocy w ramach PAI (tak jak w poprzednim miesiącu),
 • 100 osób było zatrudnionych w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (w poprzednim miesiącu – 111 Menschen), w tym 17 osób powyżej 60 roku życia (tyle samo co w poprzednim miesiącu),
 • 43 bezrobotnych odbywało szkolenia (w listopadzie 2018 roku – 158 osób), nie było osób, które skorzystały ze szkolenia w ramach bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu – 13 osób),
 • 4 osoby bezrobotne odbywały przygotowanie zawodowe dorosłych (w poprzednim miesiącu – 5 osób),
 • 1 osoba była zatrudniona w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (tak jak w poprzednim miesiącu),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach świadczenia aktywizacyjnego ani w ramach grantu na telepracę (tak jak w poprzednim miesiącu).

W grudniu 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim 221 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w listopadzie 2018 roku – 245 osób). W projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy udział wzięły 202 osoby, pozostałe – w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Według stanu w końcu grudnia 2018 Jahr w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowanych było 20 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 13 100 osób pozostających bez pracy (tun 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 41 projektów, w ramach których wsparciem objęto łącznie 11 651 osób pozostających bez zatrudnienia, powyżej 29 roku życia. Ponadto, w grudniu realizowanych było 6 projektów, w ramach których wsparciem zostało objętych 139 osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu oraz 285 pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W grudniu 2018 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko‑pomorskim 4337 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (die 23,8% mniej niż w poprzednim miesiącu, aber 5,3% więcej niż w grudniu 2017 Jahr). W grudniu zmniejszyła się, w stosunku do poprzedniego miesiąca liczba ofert na pracę niesubsydiowaną tun 3780 miejsc (o 24,6% mniej), na zatrudnienie subsydiowane – do 488 miejsc (die 12,4%) oraz liczba wolnych miejsc aktywizacji zawodowej tun 69 miejsc (die 43,9% mniej). Spośród zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 52 dotyczyło odbywania stażu, a 17 – prac społecznie użytecznych.

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 315 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 11 na formy subsydiowane), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki były 2 takie propozycje.

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 3067 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 24 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w grudniu 2018 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 12/2018 w zakładce Urząd->Veröffentlichungen->Information Bulletins

 

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung