The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w grudniu 2018 year 15 January 2019 print

W grudniu 2018 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 9818 nowych bezrobotnych (the 0,2% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 13,5% mniej niż w grudniu 2017 year). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 8,7% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 8170 Unemployment (1,8% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 17,5% mniej niż w grudniu 2017 year).

Work – 5248 osób stanowiło 64,2% general exemptions (w listopadzie było to odpowiednio: 4786 persons and 57,5%). Zatrudnienie niesubsydiowane adopted 4198 Unemployment (o 8,2% więcej niż w poprzednim miesiącu, but 8,6% mniej niż w grudniu 2017 year).

Zatrudnienie subsydiowane started 1050 people (the 15,8% więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 25,5% mniej niż w grudniu 2017 r.):

 • 453 osoby podjęły pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 275 osób podjęło działalność gospodarczą,
 • 88 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 83 osoby rozpoczęły prace interwencyjne,
 • 76 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane (including 66 osób bezrobotnych do 30 roku życia podjęło zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia),
 • 67 osób podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 7 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years,
 • 1 osoba podjęła pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne, świadczenia aktywizacyjnego oraz grantu na telepracę.

Z powodu rozpoczęcia training z ewidencji wyłączono 26 Unemployment (the 91,0% mniej niż w listopadzie 2018 roku i o 75,5% mniej niż w grudniu 2017 year). W grudniu 2018 roku nie było osób, które skorzystały z bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu – 25 people, w grudniu 2017 roku – 2 osoby).

Staże started 97 Unemployment (the 24,8% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 79,8% mniej niż w grudniu 2017 year). Było 7 people, które skorzystały z bonu stażowego (w poprzednim miesiącu i przed rokiem nie było takich osób).

Prace społecznie użyteczne adopted 6 Unemployment (the 86,0% mniej niż w listopadzie 2018 roku i o 76,0% mniej niż w grudniu 2017 year). Z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja nie skorzystała żadna osoba (tak samo jak w poprzednim miesiącu i przed rokiem).

Według stanu w dniu 31 December 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 8848 Unemployment (wobec 12 917 osób przed miesiącem i 14 605 osób przed rokiem), including:

 • 4529 osób do 30 roku życia było zatrudnionych w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (w listopadzie 2018 roku – 4618 people),
 • 1923 osoby pracowały w ramach prac interwencyjnych (w listopadzie 2018 roku – 2139 people),
 • 1464 bezrobotnych odbywało staże (w listopadzie 2018 roku – 3394 osoby), including 7 osób w ramach bonu stażowego (w listopadzie 2018 roku – 2 osoby),
 • 551 osób pracowało w ramach robót publicznych (w listopadzie 2018 roku – 1471 people),
 • 233 osoby odbywały prace społecznie użyteczne (w listopadzie 2018 roku – 1020 people), nie było osób, które skorzystały z tej formy pomocy w ramach PAI (tak jak w poprzednim miesiącu),
 • 100 osób było zatrudnionych w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (w poprzednim miesiącu – 111 people), w tym 17 osób powyżej 60 roku życia (tyle samo co w poprzednim miesiącu),
 • 43 bezrobotnych odbywało szkolenia (w listopadzie 2018 roku – 158 osób), nie było osób, które skorzystały ze szkolenia w ramach bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu – 13 osób),
 • 4 osoby bezrobotne odbywały przygotowanie zawodowe dorosłych (w poprzednim miesiącu – 5 osób),
 • 1 osoba była zatrudniona w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (tak jak w poprzednim miesiącu),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach świadczenia aktywizacyjnego ani w ramach grantu na telepracę (tak jak w poprzednim miesiącu).

W grudniu 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim 221 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w listopadzie 2018 roku – 245 osób). W projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy udział wzięły 202 osoby, pozostałe – w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Według stanu w końcu grudnia 2018 year w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowanych było 20 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 13 100 osób pozostających bez pracy (do 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 41 projektów, w ramach których wsparciem objęto łącznie 11 651 osób pozostających bez zatrudnienia, above 29 years. Ponadto, w grudniu realizowanych było 6 projektów, w ramach których wsparciem zostało objętych 139 osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu oraz 285 pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W grudniu 2018 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko‑pomorskim 4337 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 23,8% mniej niż w poprzednim miesiącu, but 5,3% więcej niż w grudniu 2017 year). W grudniu zmniejszyła się, w stosunku do poprzedniego miesiąca liczba ofert na pracę niesubsydiowaną do 3780 places (o 24,6% mniej), na zatrudnienie subsydiowane – do 488 places (the 12,4%) oraz liczba availability of professional activation do 69 places (the 43,9% mniej). Spośród zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 52 dotyczyło odbywania stażu, a 17 – prac społecznie użytecznych.

For people with disabilities reported 315 proposals vacancies and of professional activation (including 11 in the form of subsidized), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki były 2 takie propozycje.

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 3067 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 24 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w grudniu 2018 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 12/2018 w zakładce Urząd->Publications->Information Bulletins

 

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance