Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu nr POWR.01.02.02-IP.23-04-004/18 w ramach Poddziałania 1.2.1 POWER 18 Januar 2019 drucken

Najczęściej zadawane pytania (wraz z odpowiedziami) do trwającego konkursu nr POWR.01.02.02-IP.23-04-004/18 dla Poddziałania 1.2.1 Programu Wiedza Edukacja Rozwój

 • Sposób pomiaru efektywności zatrudnieniowej
 • Czy pośrednik w ramach wykonywanych zadań może zajmować się poszukiwaniem stażu?
 • Jakie wskaźniki należy uwzględnić we wniosku o dofinansowanie ?
 • Czy grupę docelową mogą stanowić tylko osoby bierne zawodowo wpisujący się w kategorię młodzieży NEET?
 • Jeśli chcę ubiegać się o spełnienie kryterium premiującego nr 2 Projekt jest skierowany w 30% do osób zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze, to czy w obszarze realizacji można wskazać całe województwo kujawsko-pomorskie, a tylko w części opisowej wniosku wskazać, że 30% uczestników będzie zamieszkiwało miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze?

Pobierz: najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung