The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu nr POWR.01.02.02-IP.23-04-004/18 w ramach Poddziałania 1.2.1 POWER 18 January 2019 print

Najczęściej zadawane pytania (wraz z odpowiedziami) do trwającego konkursu nr POWR.01.02.02-IP.23-04-004/18 dla Poddziałania 1.2.1 Programu Wiedza Edukacja Rozwój

 • Sposób pomiaru efektywności zatrudnieniowej
 • Czy pośrednik w ramach wykonywanych zadań może zajmować się poszukiwaniem stażu?
 • Jakie wskaźniki należy uwzględnić we wniosku o dofinansowanie ?
 • Czy grupę docelową mogą stanowić tylko osoby bierne zawodowo wpisujący się w kategorię młodzieży NEET?
 • Jeśli chcę ubiegać się o spełnienie kryterium premiującego nr 2 Projekt jest skierowany w 30% do osób zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze, to czy w obszarze realizacji można wskazać całe województwo kujawsko-pomorskie, a tylko w części opisowej wniosku wskazać, że 30% uczestników będzie zamieszkiwało miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze?

Download: najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance