La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu nr POWR.01.02.02-IP.23-04-004/18 w ramach Poddziałania 1.2.1 POWER 18 Janvier 2019 imprimer

Najczęściej zadawane pytania (wraz z odpowiedziami) do trwającego konkursu nr POWR.01.02.02-IP.23-04-004/18 dla Poddziałania 1.2.1 Programu Wiedza Edukacja Rozwój

 • Sposób pomiaru efektywności zatrudnieniowej
 • Czy pośrednik w ramach wykonywanych zadań może zajmować się poszukiwaniem stażu?
 • Jakie wskaźniki należy uwzględnić we wniosku o dofinansowanie ?
 • Czy grupę docelową mogą stanowić tylko osoby bierne zawodowo wpisujący się w kategorię młodzieży NEET?
 • Jeśli chcę ubiegać się o spełnienie kryterium premiującego nr 2 Projekt jest skierowany w 30% do osób zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze, to czy w obszarze realizacji można wskazać całe województwo kujawsko-pomorskie, a tylko w części opisowej wniosku wskazać, że 30% uczestników będzie zamieszkiwało miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze?

Pobierz: najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale