The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Województwo na tle Polski w grudniu 2018 year 31 January 2019 print

Według stanu w końcu grudnia 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 72 655 Unemployment. Pod względem liczby bezrobotnych województwo zajmowało 5. place in the country.

W odniesieniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych w regionie wzrosła o 2,3%, a w stosunku do grudnia 2017 roku wystąpił spadek o 10,9% (w kraju w odniesieniu do poprzedniego miesiąca  liczba bezrobotnych wzrosła o 1,9%, a w porównaniu z grudniem 2017 roku wystąpił spadek o 10,4%).

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie kujawsko-pomorskim w grudniu wyniosła 8,8%. Pod względem wysokości stopy bezrobocia województwo kujawsko-pomorskie zajmowało 2. place in the country (łącznie z podkarpackim za woj. warmińsko-mazurskim).

W odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła o 0,2 pkt. proc., a w stosunku do grpointia  2017  roku  wystąpił  spadek  o  1,1 pkt. proc.  (w kraju w odniesieniu do  poprzedniego  miesiąca stopa wzrosła o 0,1 pkt. proc. , a  w  stosunku  do  grudnia  2017 roku zmniejszyła się o 0,8 pkt. proc. i wyniosła 5,8%).

W załączeniu przedstawiamy grafiki ilustrujące zmiany liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim (ogółem i w powiatach) na tle Polski i innych województw.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance