The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w styczniu 2019 year 13 February 2019 print

W styczniu 2019 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 11 644 nowych bezrobotnych (the 18,6% więcej niż w miesiącu poprzednim, but 5,7% mniej niż w styczniu 2018 year). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 13,3% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 7573 Unemployment (7,3% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 14,2% mniej niż w styczniu 2018 year).

Work – 4150 osób stanowiło 54,8% general exemptions (w grudniu było to odpowiednio: 5248 persons and 64,2%). Zatrudnienie niesubsydiowane adopted 3721 Unemployment (the 11,4% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 11,7% mniej niż w styczniu 2018 year).

Zatrudnienie subsydiowane started 429 people (the 59,1% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 28,1% mniej niż w styczniu 2018 r.):

 • 119 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 115 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 79 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 68 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane (including 56 osób bezrobotnych do 30 roku życia podjęło zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia),
 • 39 osób podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 7 osób podjęło działalność gospodarczą,
 • 1 osoba podjęła pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia i w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach bonu zatrudnieniowego, świadczenia aktywizacyjnego oraz grantu na telepracę.

Z powodu rozpoczęcia training z ewidencji wyłączono 2 Unemployment (the 92,3% mniej niż w grudniu 2018 roku i o 81,8% mniej niż w styczniu 2018 year). W styczniu 2019 roku nie było osób, które skorzystały z bonu szkoleniowego (tak samo jak w poprzednim miesiącu i przed rokiem).

Staże started 251 Unemployment (the 158,8% więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 36,0% mniej niż w styczniu 2018 year). Nie było osób, które skorzystały z bonu stażowego (w poprzednim miesiącu było 7 people, przed rokiem nie było takich osób).

Prace społecznie użyteczne adopted 49 Unemployment (the 716,7% więcej niż w grudniu 2018 roku i o 36,1% więcej niż w styczniu 2018 year). Z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja nie skorzystała żadna osoba (tak samo jak w poprzednim miesiącu, przed rokiem – 6 people).

Według stanu w dniu 31 January 2019 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 8012 Unemployment (wobec 8848 osób przed miesiącem i 13 834 osób przed rokiem), including:

 • 4548 osób do 30 roku życia było zatrudnionych w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (w grudniu 2018 roku – 4529 people),
 • 1701 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w grudniu 2018 roku – 1923 people),
 • 1234 bezrobotnych odbywało staże (w grudniu 2018 roku – 1464 people), including 7 osób w ramach bonu stażowego (tyle samo co w poprzednim miesiącu),
 • 293 osoby pracowały w ramach robót publicznych (w grudniu 2018 roku – 551 people),
 • 114 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w grudniu 2018 roku – 233 people), nie było osób, które skorzystały z tej formy pomocy w ramach PAI (tak jak w poprzednim miesiącu),
 • 92 osoby były zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (w poprzednim miesiącu – 100 osób), including 18 osób powyżej 60 roku życia (w poprzednim miesiącu – 17 osób),
 • 27 bezrobotnych odbywało szkolenia (w grudniu 2018 roku – 43 people), nie było osób, które skorzystały ze szkolenia w ramach bonu szkoleniowego (tak jak w poprzednim miesiącu),
 • 3 osoby bezrobotne odbywały przygotowanie zawodowe dorosłych (w poprzednim miesiącu – 4 osoby),
 • nie było osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (w poprzednim miesiącu – 1 osoba), w ramach świadczenia aktywizacyjnego ani w ramach grantu na telepracę (tak jak w poprzednim miesiącu).

W styczniu 2019 roku w województwie kujawsko-pomorskim 824 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w grudniu 2018 roku – 221 osób). W projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy udział wzięło 814 osób, pozostałe – w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Według stanu w końcu stycznia 2019 year w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowanych było 20 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 13 100 osób pozostających bez pracy (do 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 58 projektów, w ramach których wsparciem objęto łącznie 12 990 osób pozostających bez zatrudnienia, above 29 years. Ponadto, w styczniu realizowanych było 6 projektów, w ramach których wsparciem zostało objętych 139 osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu oraz 285 pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W styczniu 2019 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko‑pomorskim 7922 vacancies and of professional activation (the 82,7% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 2,5% więcej niż w styczniu 2018 year). W styczniu zwiększyła się, w stosunku do poprzedniego miesiąca liczba ofert na pracę niesubsydiowaną do 5748 places (o 52,1% więcej), na zatrudnienie subsydiowane – do 563 places (the 15,4%) oraz liczba availability of professional activation do 1611 places (the 2234,8% more). Spośród zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 1099 dotyczyło odbywania stażu, a 512 – prac społecznie użytecznych.

For people with disabilities reported 268 proposals vacancies and of professional activation (including 13 in the form of subsidized), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki nie było takich propozycji.

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 5579 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 14 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w styczniu 2019 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 1/2019 w zakładce Urząd->Publications->Information Bulletins

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance