La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Subventions pour les entreprises imprimer

Subventions pour les entreprises

Subventions pour les entreprises

Możliwości pozyskania środków na założenie działalności gospodarczej

 Chcąc uzyskać wsparcie na uruchomienie działalności gospodarczej istotne jest jaki status posiada osoba zainteresowana założeniem własnej firmy – czy jest to osoba:

 • bezrobotna (zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy),
 • nieaktywna zawodowo (niepracująca bez rejestracji w PUP),
 • pracująca/studiująca dziennie/ absolwent szkoły/uczelni.

 Wsparcie dla osoby bezrobotnej

Z punktu widzenia osoby bezrobotnej (zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy) istnieje możliwość skorzystania z oferty powiatowych urzędów pracy. Oferta PUP obejmuje możliwość uzyskania wsparcia w postaci jednorazowych, bezzwrotnych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (tzw. dotacji):

 • wysokość wsparcia to maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.
 • aby nie musieć oddawać otrzymanego wsparcia finansowego niezbędne jest utrzymanie firmy przez minimum rok.
 • nabór na ww. formę wsparcia prowadzony jest wyłącznie przez powiatowe urzędy pracy.
 • dostępność tej formy wsparcia zależny od dostępności środków finansowych w danym powiatowym urzędzie pracy.

O szczegóły możliwości uzyskania dotacji na założenie firmy należy pytać powiatowe urzędy pracy, w których osoba zainteresowana jest zarejestrowana.

 Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osoby bezrobotnej

 1. „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”

W przypadku osób, które są zarejestrowane w PUP, są absolwentami uczelni wyższych (faire 4 lat od dnia uzyskania dyplomu), studentem ostatniego roku studiów, możliwe jest skorzystanie z programuPierwszy bizneswsparcie w starcie II”.

W ramach Programu udzielane są pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie przez osoby, które otrzymały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej stanowiska pracy dla bezrobotnego.

 • Maksymalna wartość pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej to dwudziestokrotność przeciętnej pensji w Polsce (obecnie to około 91.604,00 tys. ),
 • Oprocentowanie stałe na poziomie 0,44% w skali roku.
 • Maksymalny okres spłaty – 7 lat.
 • Możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału do 1 année,
 • Wypłata środków następuje zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wnioskodawcę i zaakceptowanym przez pośrednika finansowego, nie wcześniej jednak niż po zarejestrowaniu działalności gospodarczej.

Operatorami (firmami, które przyznają dofinansowanie) w województwie kujawsko-pomorskim jest Polska Fundacja Przedsiębiorczości, www.pfp.com.pl, tel. 52 320 91 06,
email: wws kropka kujawiak małpa pfp kropka com kropka pl

 1. Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla każda osoby mieszkającej w naszym województwie nieprowadząca działalności gospodarczej

Pożyczki na otwarcie działalności gospodarczej zwane „mikropożyczkami”, udzielane są przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy.

 • Kwota pożyczki to maksymalnie 50.000zł.
 • Oprocentowanie pożyczki to 0,5% w skali roku (oprocentowanie stałe).
 • Maksymalny okres spłaty – 5 lat.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków o mikropożyczkę wraz z pełną dokumentacją, wnioskiem, znajdują się na stronie: kpfp.org.pl w zakładce „Pożyczki”.

O ww. pożyczkę może starać się każda osoba mieszkająca w naszym województwie nieprowadząca działalności gospodarczej.

Uzyskaną pożyczkę można przeznaczyć na zakupy inwestycyjne jak i obrotowe. Z powodzeniem może być to zakup środków trwałych, technologii, zasobów niematerialnych i prawnych (licencje, oprogramowanie, etc.).

Dotacje dla osób zagrożonych zwolnieniem, będących na wypowiedzeniu lub zwolnionych z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy

Jeżeli jesteś osobą:

 • zagrożoną zwolnieniem z pracy,
 • będącą na wypowiedzeniu umowy o pracę,
 • zwolnioną z pracy z przyczyn pracodawcy, ale od tego momentu nie minęło więcej niż 6 miesięcy,

możesz skorzystać z projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizowanych w Poddziałaniu 8.5.2 Wsparcie outplacementowe .

W ramach projektów, oprócz możliwości skorzystania m.in. ze szkoleń, kursów i staży zawodowych, istnieje również, w przypadku niektórych projektów, możliwość ubiegania się o dotację na otwarcie działalności gospodarczej. Wartość dotacji oraz dodatkowe wsparcie towarzyszące, uzależnione jest od zapisów danego projektu.

 • Wartość dotacji na otwarcie działalności gospodarczej nie przekracza sześciokrotności przeciętnej pensji w Polsce.
 • Dotacjom często towarzyszy tzw. wsparcie pomostowe w postaci dodatkowych środków n a opłacenie stałych kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wartość wsparcia pomostowego to zwykle około 1000zł miesięcznie. Udzielane jest przez okres maksymalnie 6 miesięcy.

Pobierz: lista aktualnie realizowanych projektów w Poddziałaniu 8.5.2 Wsparcie outplacementowe.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale