Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Najczęściej występujące problemy drukuj

Najczęściej występujące problemy

Najczęściej występujące problemy

Najczęściej popeniane błędy przy ubieganiu się o wpis do rejestru agencji zatrudnienia

na etapie wnioskowania

 1. Niedołączenie do wniosku oświadczeń o znajomości warunków prowadzenia agencji zatrudnienia i spełnianiu tych warunków – zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku.
 2. Niedołączenie do wniosku dowodu wpłaty w wysokości 200 zł na rachunek bankowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu (może to być ksero dowodu wpłaty potwierdzone za zgodność z oryginałem lub wydruk potwierdzający przelew z konta internetowego).
 3. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu:
  • brak dokumentu potwierdzającego pełnomocnictwa,
  • brak dokonania opłaty skarbowej z tyt. udzielonego pełnomocnictwa w przypadku pełnomocnictwa niepotwierdzonego notarialnie.

  UWAGA!
  Komplet dokumentów, które należy złożyć ubiegając się o wpis do rejestru agencji zatrudnienia to: wniosek, dwa oświadczenia, dowód wpłaty oraz pełnomocnictwo, jeśli takie zostało ustanowione.

 4. Niewypełnienie lub błędne wypełnienie pól we wniosku o wpis do rejestru, w szczególności:
  • brak pieczątki,
  • brak danych teleadresowych,
  • niezgodność danych z pieczątki podmiotu z danymi wpisanymi we wniosku,
  • błędne oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności (należy tu określić, czy jest to np. działalność gospodarcza osoby fizycznej, spółka cywilna, jedna ze spółek prawa handlowego, stowarzyszenie etc.),
  • błędne wypełnienie pola określającego organ ewidencyjny, w szczególności w przypadku, kiedy podmiot jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego;
  • brak podpisu na wniosku i oświadczeniach,
  • brak wskazania pełnionej funkcji w reprezentowanym podmiocie,
 5. Wypełnienie wniosku lub oświadczeń na drukach nieaktualnych/niewłaściwych, które nie pochodzą z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu lub jego strony internetowej DRUKI

Najczęściej popełniane błędy dotyczące warunków prowadzenia agencji zatrudnienia

 1. Pomieszczenie, które nie zapewnia poufności rozmów.
 2. Występują braki w wyposażeniu technicznym niezbędnym do prowadzenia agencji zatrudnienia.
 3. Osoby zajmujące się obsługą klientów agencji zatrudnienia nie posiadają wymaganego wykształcenia.
 4. Brak umieszczania w dokumentach, ogłoszeniach i ofertach pracy numeru wpisu do rejestru.
 5. Nie oznaczanie ofert pracy do wykonywania pracy tymczasowej jako “oferty pracy tymczasowej”.
 6. Nie informowanie marszałka województwa o:
  • zmianie nazwy podmiotu oraz zmianie formy prawnej prowadzonej działalności,
  • zmianie adresu zamieszkania osoby fizycznej lub siedziby podmiotu,
  • zmianie adresów prowadzenia działalności (włączając to wszystkie dane teleadresowe),
  • zgłoszeniu w EDG lub KRS zawieszenia działalności gospodarczej,
  • likwidacji firmy,
  • zaprzestaniu prowadzenia działalności agencji zatrudnienia,
 7. Nie zawieranie przez agencję zatrudnienia pisemnych umów z pracownikami lub/i pracodawcami.

Najczęściej popełniane błędy dotyczące sprawozdawczości

 1. Nie przedstawianie informacji o działalności, zwłaszcza w przypadku, gdy podmiot nie prowadził w okresie sprawozdawczym efektywnej działalności agencji zatrudnienia.
 2. Przedstawianie wyzerowanej informacji o działalności bez załączonych wyjaśnień dotyczšcych przyczyn niewykazania działalności oraz oświadczenia o zamiarze prowadzenia działalności agencji zatrudnienia w kolejnym roku sprawozdawczym.
 3. Nieterminowe przedstawianie informacji o działalności agencji zatrudnienia.

 

UWAGA!

 • Informację o działalności agencji zatrudnienia należy przekazać marszałkowi województwa do dnia 31 stycznia roku następującego po roku sprawozdawczym.
 • Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich agencji zatrudnienia bez względu na okres, jaki upłynął od dnia uzyskania wpisu do rejestru do końca roku sprawozdawczego.
 • Agencje, które w okresie sprawozdawczym nie świadczyły usług, również zobowiązane są do złożenia informacji o działalności za rok ubiegły. W takim przypadku należy przedstawić wyzerowaną informację, a dodatkowo załączyć pisemne wyjaśnienia uwzględniające przyczyny nie świadczenia usług oraz oświadczenie dotyczące zamiaru prowadzenia działalności agencji zatrudnienia w kolejnym roku sprawozdawczym.
 1. Sporządzanie informacji o działalności agencji zatrudnienia na nieaktualnym druku (obowiązujący druk znajduje się tutaj).
 2. Posługiwanie się nazwami zawodów bądź kodami niezgodnymi z aktualną klasyfikacją;
 3. Niezgodność między nazwami zawodów, a ich czterocyfrowymi symbolami, wpisywanie 6-cyfrowych kodów zamiast 4-cyfrowych.
 4. Brak rozróżnienia między działalnością w zakresie pośrednictwa pracy (na terenie Polski bądź za granicą), a kierowaniem osób do wykonywania pracy tymczasowej. Skutkiem tego błędnie dwukrotnie wykazuje się te same osoby: najpierw w informacji o działalności pośrednictwa pracy (krajowego lub zagranicznego), a następnie w informacji o działalności w zakresie pracy tymczasowej.
 5. Uwzględnianie skierowania tych samych osób w zakresie pośrednictwa pracy i pracy tymczasowej.
 6. Niewypełnienie pól dotyczących liczby godzin przepracowanych przez pracowników w części dotyczącej działalności w zakresie pracy tymczasowej.
Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych