La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Conditions d'utilisation imprimer

Conditions d'utilisation

Conditions d'utilisation

Warunki prowadzenia agencji zatrudnienia

 

1. Podmiot nie może posiadać zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz  Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

2. Podmiot nie może być karany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w art. 121 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. za:

 • prowadzenie agencji zatrudnienia bez wymaganego wpisu do rejestru,
 • pobieranie przez agencję zatrudnienia niedozwolonych opłat od osób poszukujących pracy,
 • nieprzestrzeganie przez agencję zatrudnienia zakazu stosowania dyskryminacji wobec osób poszukujących pracy,
 • niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy z osobami kierowanymi do pracy za granicą.

3. Podmiot nie może znajdować się w stanie likwidacji lub upadłości.

4. Agencja zatrudnienia ma obowiązek podawać nr wpisu do rejestru w dokumentach, ogłoszeniach i ofertach pracy. Ponadto ogłaszane oferty pracy  do wykonywania pracy tymczasowej powinny być oznaczane jako “oferty pracy tymczasowej”.

5. Przetwarzanie danych osobowych przez agencję zatrudnienia powinno odbywać się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Administrator danych ma obowiązek zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Z ww. obowiązku zwolnieni są niektórzy administratorzy, w tym m.in. pracodawcy, a zatem także i agencje pracy tymczasowej, będące pracodawcami dla pracowników tymczasowych. Dotyczy to zbioru danych zarówno obecnych jak i byłych pracowników, a także kandydatów do pracy. Zatem obowiązek rejestracji zbioru danych osobowych dotyczy wszystkich agencji zatrudnienia, które prowadzą zbiory danych osobowych, z wyjątkiem agencji pracy tymczasowej.

6. Agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawiania marszałkowi województwa informacji o działalności w terminie do dnia 31 stycznia za rok poprzedni – za pomocą formularza lub w formie elektronicznej za pośrednictwem rejestru KRAZ -szczegółowe informacje znajdują się w menu sprawozdawczość.
 

7. Agencja zatrudnienia ma obowiązek informować marszałka województwa o każdej zmianie adresu zamieszkania lub siedziby podmiotu, adresów prowadzenia działalności i numeru telefonu w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany. Obowiązek informowania marszałka województwa dotyczy także przypadku zawieszenia, wznowienia bądź zaprzestania działalności.

8. Agencję zatrudnienia obowiązuje zakaz pobierania opłat wpisowych, administracyjnych, za pośrednictwo itp od osób dla których poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Dopuszczalne są jedynie opłaty – pobierane w przypadku kierowania do pracy za granicą – z tytułu faktycznie  poniesionych kosztów przez agencję zatrudnienia związanych z:

 • dojazdem i powrotem osoby kierowanej,
 • badaniami lekarskimi,
 • tłumaczeniem dokumentów,
 • pośrednictwem w uzyskaniu wizy.

Agencja zatrudnienia kierująca do pracy za granicą ma prawo stosować weksle w celu zabezpieczenia ewentualnych zobowiązań jakie mogą powstać ze strony pracownika wobec agencji. Może również uzależniać skierowanie osoby do pracy za granicą od podpisania takiego weksla. Możliwości te odnoszą się jedynie do kosztów opisanych powyżej oraz do kwoty, którą agencja zatrudnienia wskazała w umowie zawartej z osobą kierowaną do pracy.

9. Agencja zatrudnienia nie może dyskryminować osób, dla których poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie, ani ze względu na przynależność związkową.

10. Agencja zatrudnienia kierująca do pracy ma obowiązek zawierać pisemne umowy z pracodawcą i z pracownikiem. Dotyczy to kierowania pracowników zarówno do pracy na terenie Polski jak i do pracodawców zagranicznych.

11. Une agence pour l'emploi, która kieruje obywateli polskich do pracy za granicą, powinna znać regulacje prawne obowiązujące w danym kraju. Dla przykładu w Wielkiej Brytanii istnieje obowiązek uzyskiwania licencji przez wszystkie agencje zatrudnienia, które zapewniają pracowników na terenie Wielkiej Brytanii, nawet te agencje, które nie mają siedziby na terenie tego państwa.

Nieprzestrzeganie warunków prowadzenia agencji zatrudnienia określonych w ustawie z dnia 20 Avril 2004 r. sur la promotion de l'emploi et les institutions du marché du travail, może spowodować wykreślenie podmiotu z rejestru, a w niektórych przypadkach ukaranie podmiotu karą grzywny nie niższą niż 3 000 . Tej samej karze grzywny podlega również prowadzenie agencji zatrudnienia bez wymaganego wpisu do rejestru.

 

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale