Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Streichung auf Anfrage drucken

Streichung auf Anfrage

Streichung auf Anfrage

Wykreślenie z rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia na wniosek.

 

W celu wykreślenia z rejestru należy wystąpić do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z wnioskiem (można skorzystać ze wzoru lub napisać wniosek odręcznie). Wniosek powinien być podpisany przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu.

Do wniosku o wykreślenie należy załączyć oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł na rachunek bankowy Urzędu Miasta Torunia (nie na konto WUP) nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799. W tytule wpłaty należy podać, że opłata dotyczy wykreślenia z rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

Firmy, które zarejestrują konto w Systemie Teleinformatycznym Obsługi Rejestrów PSZ (STOR) i zweryfikują je bezpiecznym podpisem elektronicznym lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, mogą złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia drogą elektroniczną.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung