La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Radiation sur demande imprimer

Radiation sur demande

Radiation sur demande

Wykreślenie z rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia na wniosek.

 

W celu wykreślenia z rejestru należy wystąpić do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z wnioskiem (można skorzystać ze wzoru lub napisać wniosek odręcznie). Wniosek powinien być podpisany przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu.

Do wniosku o wykreślenie należy załączyć oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł na rachunek bankowy Urzędu Miasta Torunia (nie na konto WUP) nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799. W tytule wpłaty należy podać, że opłata dotyczy wykreślenia z rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

Firmy, które zarejestrują konto w Systemie Teleinformatycznym Obsługi Rejestrów PSZ (STOR) i zweryfikują je bezpiecznym podpisem elektronicznym lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, mogą złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia drogą elektroniczną.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale