Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Wie um zertifiziert zu bekommen drucken

Wie um zertifiziert zu bekommen

Wie um zertifiziert zu bekommen

Von dem Tag an 1 Juni 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 7 April 2017 r. o zmianie ustawy
o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 962), zmiDz.iaSieąvone przepisyArtikeltawy z dnia 20 April 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645, mit anschließendem. zm.) w zakresie funkcjonowania agencji zatrudnienia.
Wprowadzone zostały dwa certyfikatyosobny certyfikat uprawniający do świadczenia trzech usług (pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego) oraz osobny certyfikat uprawniający do świadczenia pracy tymczasowej.

Wie um zertifiziert zu bekommen?

W celu uzyskania wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia należy złożyć w Wojewódzkim Urzędzie Pracy następujące dokumenty:

 1. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.
 2. Oświadczenie 1 – dotyczące znajomości warunków prowadzenia agencji zatrudnienia i spełnianiu tych warunków.
 3. Oświadczenie 2 – dotyczące niezalegania ze składkami, niekaralności  oraz niepozostawania podmiotu w stanie likwidacji bądź upadłości.
 4. Dowód wpłaty w wysokości 200 zł lub 400 zł* na rachunek bankowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. W przypadku przelewu internetowego należy przedstawić wydruk potwierdzenia przelewu, natomiast dla wpłaty gotówkowej dokonanej w banku lub na poczcie należy przedstawić oryginał dowodu wpłaty lub jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

 

Dane do wpłaty:

Landesarbeitsamt in Toruń
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
PKO BP S.A. II Oddział TORUŃ
Nein.: 14 1020 5011 0000 9102 0119 6880
tytuł wpłaty: Opłata za wydanie certyfikatu

 

 1. W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa – dokument potwierdzający jego udzielenie. Ponadto, jeżeli pełnomocnictwo nie zostało poświadczone notarialnie należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł na rachunek bankowy Urzędu Miasta Torunia nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799. W przypadku dokonania opłaty skarbowej należy załączyć oryginał potwierdzenia wpłaty.

 

Powyższe dokumenty można złożyć osobiście w siedzibie WUP w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 w pokoju 107 (Parteien) bądź przesłać pocztą na adres:

Landesarbeitsamt in Toruń
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32
87-100 Torun

 

Podmioty, które zarejestrują konto w Systemie Teleinformatycznym Obsługi Rejestrów PSZ (STOR) i zweryfikują je bezpiecznym podpisem elektronicznym lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, mogą złożyć wniosek o wpis do rejestru drogą elektroniczną.

KRAZ logo

Wydanie certyfikatu następuje w terminie do 7 dni licząc od dnia wpływu kompletnych dokumentów. Certyfikat wysyłany jest pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Istnieje również możliwość osobistego odbioru certyfikatu.

* Zgodnie z art.18k ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wydanie certyfikatu podlega opłacie w wysokości 200 zł, zatem wydanie podmiotowiktóry wystąpił z wnioskiem o wpis do rejestru, dwóch certyfikatów podlega opłacie 400 zł.

 

Informationen für ausländische Agenturen für Arbeit aus der EU / EWR

Zagraniczne agencje zatrudnienia posiadające uprawnienia i prowadzące zgodnie z prawem działalność w zakresie:

 • pośrednictwa pracy,
 • persönliche Beratung,
 • pośrednictwa zawodowego,

na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, Länder des Europäischen Wirtschaftsraums und die, die nicht Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind, können in den polnischen Arbeitskräften führen, ohne Einschreibung.

Podmioty z EU/EOG, które zamierzają prowadzić działalność w zakresie pracy tymczasowej, muszą uzyskać certyfikat marszałka województwa.

Zagraniczna agencja zatrudnienia vor Beginn der Aktivitäten in Polen für die Platzierung, persönliche Beratung, poradnictwa zawodowego  składa marszałkowi województwa właściwemu dla miejsca świadczenia usług zawiadomienie, zawierające następujące dane:

Wzór zawiadomienia

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung