The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

How to get certified print

How to get certified

How to get certified

From the day 1 June 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 7 April 2017 r. o zmianie ustawy
o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 962), zmieniające przepisy ustawy z dnia 20 April 2004 r. r promocji zatrudnienia i instytucjach rynku prDzy YouDzof U. z 2016Item, poz. 645, with subsequent. zm.) w zakresie funkcjonowania agencji zatrudnienia.
Wprowadzone zostały dwa certyfikaty – osobny certyfikat uprawniający do świadczenia trzech usług (pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego) oraz osobny certyfikat uprawniający do świadczenia pracy tymczasowej.

How to get certified?

W celu uzyskania wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia należy złożyć w Wojewódzkim Urzędzie Pracy następujące dokumenty:

 1. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.
 2. Oświadczenie 1 – dotyczące znajomości warunków prowadzenia agencji zatrudnienia i spełnianiu tych warunków.
 3. Oświadczenie 2 – dotyczące niezalegania ze składkami, niekaralności  oraz niepozostawania podmiotu w stanie likwidacji bądź upadłości.
 4. Dowód wpłaty w wysokości 200 zł lub 400 zł* na rachunek bankowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. W przypadku przelewu internetowego należy przedstawić wydruk potwierdzenia przelewu, natomiast dla wpłaty gotówkowej dokonanej w banku lub na poczcie należy przedstawić oryginał dowodu wpłaty lub jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

 

Dane do wpłaty:

Regional Labour Office in Toruń
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
PKO BP S.A. II Oddział TORUŃ
No.: 14 1020 5011 0000 9102 0119 6880
tytuł wpłaty: Opłata za wydanie certyfikatu

 

 1. W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa – dokument potwierdzający jego udzielenie. Ponadto, jeżeli pełnomocnictwo nie zostało poświadczone notarialnie należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł to the bank account Office of Torun nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799. W przypadku dokonania opłaty skarbowej należy załączyć oryginał potwierdzenia wpłaty.

 

Powyższe dokumenty można złożyć osobiście w siedzibie WUP w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 w pokoju 107 (parties) bądź przesłać pocztą na adres:

Regional Labour Office in Toruń
st. Highway Chełmińska 30/32
87-100 Torun

 

Podmioty, które zarejestrują konto w Systemie Teleinformatycznym Obsługi Rejestrów PSZ (STOR) i zweryfikują je bezpiecznym podpisem elektronicznym lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, mogą złożyć wniosek o wpis do rejestru drogą elektroniczną.

KRAZ logo

Wydanie certyfikatu następuje w terminie do 7 dni licząc od dnia wpływu kompletnych dokumentów. Certyfikat wysyłany jest pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Istnieje również możliwość osobistego odbioru certyfikatu.

* Zgodnie z art.18k ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wydanie certyfikatu podlega opłacie w wysokości 200 zł, zatem wydanie podmiotowiktóry wystąpił z wnioskiem o wpis do rejestru, dwóch certyfikatów podlega opłacie 400 zł.

 

Informacja dla zagranicznych agencji zatrudnienia z terenu UE/EOG

Zagraniczne agencje zatrudnienia posiadające uprawnienia i prowadzące zgodnie z prawem działalność w zakresie:

 • pośrednictwa pracy,
 • personal counseling,
 • pośrednictwa zawodowego,

na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz państw, które nie są stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym mogą prowadzić na terenie Polski działalność agencji zatrudnienia bez konieczności posiadania wpisu do rejestru.

Podmioty z EU/EOG, które zamierzają prowadzić działalność w zakresie pracy tymczasowej, muszą uzyskać certyfikat marszałka województwa.

Zagraniczna agencja zatrudnienia przed rozpoczęciem działalności w Polsce w zakresie pośrednictwa pracy, personal counseling, poradnictwa zawodowego  składa marszałkowi województwa właściwemu dla miejsca świadczenia usług zawiadomienie, zawierające następujące dane:

Wzór zawiadomienia

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance