La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Comment obtenir une certification imprimer

Comment obtenir une certification

Comment obtenir une certification

Od dnia 1 Juin 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 7 Avril 2017 r. o zmianie ustawy
o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 962), zmiDziaVousąà partir dee przepisyArticletawy z dnia 20 Avril 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645, avec la suite. zm.) w zakresie funkcjonowania agencji zatrudnienia.
Wprowadzone zostały dwa certyfikatyosobny certyfikat uprawniający do świadczenia trzech usług (pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego) oraz osobny certyfikat uprawniający do świadczenia pracy tymczasowej.

Comment obtenir une certification?

W celu uzyskania wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia należy złożyć w Wojewódzkim Urzędzie Pracy następujące dokumenty:

 1. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.
 2. Oświadczenie 1 – dotyczące znajomości warunków prowadzenia agencji zatrudnienia i spełnianiu tych warunków.
 3. Oświadczenie 2 – dotyczące niezalegania ze składkami, niekaralności  oraz niepozostawania podmiotu w stanie likwidacji bądź upadłości.
 4. Dowód wpłaty w wysokości 200 zł lub 400 zł* na rachunek bankowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. W przypadku przelewu internetowego należy przedstawić wydruk potwierdzenia przelewu, natomiast dla wpłaty gotówkowej dokonanej w banku lub na poczcie należy przedstawić oryginał dowodu wpłaty lub jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

 

Dane do wpłaty:

Bureau régional du Travail à Toruń
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
PKO BP S.A. II Oddział TORUŃ
Non.: 14 1020 5011 0000 9102 0119 6880
tytuł wpłaty: Opłata za wydanie certyfikatu

 

 1. W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa – dokument potwierdzający jego udzielenie. Ponadto, jeżeli pełnomocnictwo nie zostało poświadczone notarialnie należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł na rachunek bankowy Urzędu Miasta Torunia nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799. W przypadku dokonania opłaty skarbowej należy załączyć oryginał potwierdzenia wpłaty.

 

Powyższe dokumenty można złożyć osobiście w siedzibie WUP w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 w pokoju 107 (les parties) bądź przesłać pocztą na adres:

Bureau régional du Travail à Toruń
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32
87-100 Torun

 

Podmioty, które zarejestrują konto w Systemie Teleinformatycznym Obsługi Rejestrów PSZ (STOR) i zweryfikują je bezpiecznym podpisem elektronicznym lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, mogą złożyć wniosek o wpis do rejestru drogą elektroniczną.

KRAZ logo

Wydanie certyfikatu następuje w terminie do 7 dni licząc od dnia wpływu kompletnych dokumentów. Certyfikat wysyłany jest pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Istnieje również możliwość osobistego odbioru certyfikatu.

* Zgodnie z art.18k ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wydanie certyfikatu podlega opłacie w wysokości 200 , zatem wydanie podmiotowi , który wystąpił z wnioskiem o wpis do rejestru, dwóch certyfikatów podlega opłacie 400 .

 

Information pour les agences de placement étrangères de l'UE / EEE

Zagraniczne agencje zatrudnienia posiadające uprawnienia i prowadzące zgodnie z prawem działalność w zakresie:

 • pośrednictwa pracy,
 • des conseils personnels,
 • pośrednictwa zawodowego,

na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, pays de l'Espace économique européen et les, qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen peut se traduire par les activités des agences de travail polonais sans avoir à l'inscription.

Podmioty z EU/EOG, które zamierzają prowadzić działalność w zakresie pracy tymczasowej, muszą uzyskać certyfikat marszałka województwa.

Zagraniczna agencja zatrudnienia avant le début des opérations en Pologne pour le placement, des conseils personnels, poradnictwa zawodowego  składa marszałkowi województwa właściwemu dla miejsca świadczenia usług zawiadomienie, zawierające następujące dane:

Wzór zawiadomienia

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale