Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Leiharbeitskräfte drucken

Leiharbeitskräfte

Leiharbeitskräfte

Podstawowe informacje dotyczące zatrudniania pracowników tymczasowych

 

 1. Pracownik tymczasowy może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub na czas wykonania określonej pracy. Pracownik tymczasowy może wykonywać pracę tymczasową na rzecz jednego pracodawcy użytkownika maksymalnie przez okres nie przekraczający 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. W przypadku umowy zawieranej na czas wykonania określonej pracy, do okresu 18 miesięcy w okresie kolejnych 36 miesięcy należy wliczyć okres, w którym pracownik rzeczywiście wykonywał pracę, jaka była przedmiotem umowy, albowiem czas jej trwania jest silnie uzależniony od rodzaju powierzonych zadań. Natomiast umowa o pracę na czas określony zawierana jest na okres kończący się konkretną datą i wtedy ten okres jest wiążący.
 2. Pracownik tymczasowy nie może wykonywać pracy:
 • szczególnie niebezpiecznej,
 • w zastępstwie pracownika biorącego udział w strajku, a zatrudnionego u pracodawcy użytkownika,
 • na stanowisku, na którym w okresie 3 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie pracy tymczasowej, był zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika i został zwolniony z przyczyn niedotyczących pracowników.
 1. Pracownik tymczasowy nie może być traktowany przez pracodawcę użytkownika mniej korzystnie w zakresie warunków pracy i zatrudnienia niż pracownicy zatrudnieni u tego pracodawcy na tym samym lub podobnym stanowisku pracy.
 2. Uzgodnienia pomiędzy agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem (będące podstawą dla zawarcia umowy o pracę pomiędzy agencją a pracownikiem tymczasowym) wymagają formy pisemnej.
 3. Kierowanie pracowników przez agencję pracy tymczasowej bez zawierania umowy z pracodawcą użytkownikiem oraz bez dokonywania z nim rozliczeń finansowych jest niedopuszczalne. Agencja pracy tymczasowej ma obowiązek dokonania pisemnych uzgodnień z pracodawcą użytkownikiem. Uzgodnienia te powinny dotyczyć niektórych warunków wykonywania pracy tymczasowej oraz obowiązków agencji jako pracodawcy. Ponadto rozliczenia finansowe nie mogą być dokonywane z pominięciem agencji pracy tymczasowej. Z tego powodu nie jest dopuszczalne pośrednictwo firmy trzeciej pomiędzy agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem, polegające na tym, ze agencja pełni rolę podwykonawcy, a firma pośrednicząca jest wykonawcą i to ona rozlicza się z pracodawcą użytkownikiem.
Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung