La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

L'embauche de travailleurs temporaires imprimer

L'embauche de travailleurs temporaires

L'embauche de travailleurs temporaires

Podstawowe informacje dotyczące zatrudniania pracowników tymczasowych

 

 1. Pracownik tymczasowy może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub na czas wykonania określonej pracy. Pracownik tymczasowy może wykonywać pracę tymczasową na rzecz jednego pracodawcy użytkownika maksymalnie przez okres nie przekraczający 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. W przypadku umowy zawieranej na czas wykonania określonej pracy, do okresu 18 miesięcy w okresie kolejnych 36 miesięcy należy wliczyć okres, w którym pracownik rzeczywiście wykonywał pracę, jaka była przedmiotem umowy, albowiem czas jej trwania jest silnie uzależniony od rodzaju powierzonych zadań. Natomiast umowa o pracę na czas określony zawierana jest na okres kończący się konkretną datą i wtedy ten okres jest wiążący.
 2. Pracownik tymczasowy nie może wykonywać pracy:
 • szczególnie niebezpiecznej,
 • w zastępstwie pracownika biorącego udział w strajku, a zatrudnionego u pracodawcy użytkownika,
 • na stanowisku, na którym w okresie 3 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie pracy tymczasowej, był zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika i został zwolniony z przyczyn niedotyczących pracowników.
 1. Pracownik tymczasowy nie może być traktowany przez pracodawcę użytkownika mniej korzystnie w zakresie warunków pracy i zatrudnienia niż pracownicy zatrudnieni u tego pracodawcy na tym samym lub podobnym stanowisku pracy.
 2. Uzgodnienia pomiędzy agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem (będące podstawą dla zawarcia umowy o pracę pomiędzy agencją a pracownikiem tymczasowym) wymagają formy pisemnej.
 3. Kierowanie pracowników przez agencję pracy tymczasowej bez zawierania umowy z pracodawcą użytkownikiem oraz bez dokonywania z nim rozliczeń finansowych jest niedopuszczalne. Agencja pracy tymczasowej ma obowiązek dokonania pisemnych uzgodnień z pracodawcą użytkownikiem. Uzgodnienia te powinny dotyczyć niektórych warunków wykonywania pracy tymczasowej oraz obowiązków agencji jako pracodawcy. Ponadto rozliczenia finansowe nie mogą być dokonywane z pominięciem agencji pracy tymczasowej. Z tego powodu nie jest dopuszczalne pośrednictwo firmy trzeciej pomiędzy agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem, polegające na tym, ze agencja pełni rolę podwykonawcy, a firma pośrednicząca jest wykonawcą i to ona rozlicza się z pracodawcą użytkownikiem.
Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale