Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Acts drucken

Acts

Acts

 1. Statut WUP w Toruniu nadany Uchwałą Nr LI/797/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2014r.
 2. Regulamin organizacyjny WUP w Toruniu z dnia 28.02.2018
 3. Klasyfikacja zawodów i specjalności
 4. Wykaz decyzji wydawanych w imieniu Marszałka Województwa
 5. Ustawa z dnia 20 April 2004 r. über Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktinstitutionen (DzrU. von 2017 r. Artikel. 1065 mit anschließendem. zm.)
 6. Ustawa z dnia 27 August 2009 r. o finansach publicznych (Dz.. Sie. von 2017 r.  poz. 2077)
 7. Ustawa z dnia 27 August 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.. Sie. von 2009 r. Nein. 157, Artikel. 1241, mit anschließendem. zm.)
 8. Ustawa z dnia 6 Dezember 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.. Sie. von 2017 r. Artikel 1376 z późn.zm).
 9. Ustawa z dnia 20 April 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.. Sie. 2018 r. Artikel. 478)
 10. Ustawa z dnia 5 Juni 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.. Sie. von 2017 r. Artikel. 2096 z późn.zm)
 11. Ustawa z dnia 29 August 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.. Sie. von 2016 r. Artikel. 922 mit anschließendem. zm.)
 12. Ustawa z dnia 30 April 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.. Sie. von 2018 poz.362)
 13. Ustawa z dnia 29 Januar 2004 r. Vergaberecht (Dz.. Sie. von 2017 r. Artikel.r1579mit anschließendem. zm.)
 14. Ustawa z dnia 14 Juni 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.. Sie. von 2017 r. Artikel. 1257 in der geänderten Fassung)
 15. Akty prawne dot. Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych znajdują się w części FGŚP Akty prawne

Zubehör

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung