The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Acts print

Acts

Acts

 1. Statut WUP w Toruniu nadany Uchwałą Nr LI/797/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2014r.
 2. Regulamin organizacyjny WUPUchwała nr 13/389/16 zarządu woj. kujawsko-pomorskiego z dnia 31 brand 2016 r.
 3. Klasyfikacja zawodów i specjalności
 4. Wykaz decyzji wydawanych w imieniu Marszałka Województwa
 5. Ustawa z dnia 20 April 2004 r. on employment promotion and labor market institutions (OJ. of 201r r. Item. 645,  z późn. zm.)
 6. Ustawa z dnia 27 August 2009 r. Public Finance (Dz. You. of 2013 r.  poz. 885 with subsequent. zm.)
 7. Ustawa z dnia 27 August 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. You. of 2009 r. No. 157, Item. 1241, with subsequent. zm.)
 8. Ustawa z dnia 6 December 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. You. of 2014 r. Item. 1649 with subsequent. zm.)
 9. Ustawa z dnia 20 April 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. You. 2014 r. Item. 1448, with subsequent. zm.)
 10. Youstawa z dnia 5 June 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. You. of 2016 r. Item. 486)
 11. Ustawa z dnia 29 August 1997 r. Data Protection (Dz. You. of 2016 r. Item. r22)
 12. Ustawa z dnia 30 April 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. You. of 2007 r. No. 59, Item. 404 with subsequent. zm.)
 13. Ustawa z dnia 29 January 2004 r. Public Procurement Law (Dz. You. of 2015 r. rspan class ="tr_" id="tr_30" data-token="cG96LjIxNjQ," data-source="">poz.2164, with subsequent. zm.)
 14. Ustawa z dnia 14 June 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. You. of 2016 r. Item. 23)
 15. Akty prawne dot. Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych znajdują się w części FGŚP Akty prawne

Attachments

How would you rate this page?

Featured

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance