The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Acts print

Acts

Acts

 1. Statut WUP w Toruniu nadany Uchwałą Nr LI/797/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2014r.
 2. Regulamin organizacyjny WUP w Toruniu z dnia 28.02.2018
 3. Klasyfikacja zawodów i specjalności
 4. Wykaz decyzji wydawanych w imieniu Marszałka Województwa
 5. Ustawa z dnia 20 April 2004 r. on employment promotion and labor market institutions (OJ. of 201r r. Item. 1065 with subsequent. zm.)
 6. Ustawa z dnia 27 August 2009 r. Public Finance (Dz. You. of 2017 r.  poz. 2077)
 7. Ustawa z dnia 27 August 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. You. of 2009 r. No. 157, Item. 1241, with subsequent. zm.)
 8. Ustawa z dnia 6 December 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. You. of 2017 r. Item 1376 z późn.zm).
 9. Ustawa z dnia 20 April 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. You. 2018 r. Item. 478)
 10. Ustawa z dnia 5 June 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. You. of 2017 r. Item. 2096 z późn.zm)
 11. Ustawa z dnia 29 August 1997 r. Data Protection (Dz. You. of 2016 r. Item. r22 with subsequent. zm.)
 12. Ustawa z dnia 30 April 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. You. of 2018 poz.362)
 13. Ustawa z dnia 29 January 2004 r. Public Procurement Law (Dz. You. of 2017 r. rtem. 1579with subsequent. zm.)
 14. Ustawa z dnia 14 June 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. You. of 2017 r. Item. 1257 with amendments)
 15. Akty prawne dot. Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych znajdują się w części FGŚP Akty prawne

Attachments

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance