Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

CIiPKZ in Bydgoszcz – Szkolenia drucken

CIiPKZ in Bydgoszcz – Szkolenia

CIiPKZ in Bydgoszcz – Szkolenia

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy to forma grupowego poradnictwa zawodowego, którego celem jest:

 • poznanie siebie, swoich potrzeb, własnego potencjału zawodowego,
 • odejście od stereotypów, próba oceny sytuacji na rynku pracy,
 • wykorzystanie w praktyce technik poszukiwania pracy,
 • umiejętność sporządzania dokumentacji osobowej,
 • uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej,
 • przygotowanie i usystematyzowanie poszczególnych kroków na rynku pracy.

Warsztaty obejmują swoim działaniem osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Zajęcia odbywają się w grupach ok. 12 osobowych, przez pięć dni, po trzy godziny dziennie. Na zajęcia należy umówić się wcześniej telefonicznie lub osobiście w siedzibie Centrum. Osoby chętne zostaną poinformowane o terminie i miejscu przeprowadzenia Warsztatów telefonicznie i listownie.

PROGRAM KURSU

Dzień I

 1. Przedstawienie celów i programu
 2. Zapoznanie z instruktorami
 3. Poznanie siebie nawzajem
 4. Zintegrowanie grupy
 5. Poznanie wartości i priorytetów uczestników kursu
 6. Odejście od stereotypów w postrzeganiu siebie
 7. Stworzenie norm zachowania się na zajęciach
 8. Poznanie oczekiwań wobec kursu
 9. Zbudowanie własnej charakterystyki osobowej

Dzień II

 1. Tworzą mapy własnegojazawodowego
 2. Wydobywają swoje mocne strony
 3. Określają własny obszar poszukiwania pracy
 4. Zapoznają się z metodami i technikami poszukiwania pracy

Dzień III

 1. Omówienia i przygotowania listów aplikacyjnych ? listu motywacyjnego i życiorysu zawodowego
 2. Przygotowania do rozmowy z pracodawcą (mowa ciała, ubiór)
 3. Przedstawienia pytań najczęściej zadawanych przez pracodawców

Dzień IV

 1. Przedstawienie roli stresu i emocji w rozmowie z pracodawcą
 2. Filmowanie symulowanych scenRozmowa z pracodawcą
 3. Odtwarzanie i podsumowanie własnych odczuć

Dzień V

 1. Obejrzenie filmu “Self-Präsentation” (bądź innego z zakresu psychologii)
 2. Filmowanie symulowanych scenRozmowa z pracodawcą
 3. Podsumowanie Warsztatów

Gotowość do zmian

Kurs ten ma charakter uniwersalny. Podstawowym celem programu jest kształtowanie aktywnych postaw uczestników w stosunku do przemian i zmian zachodzących na rynku, zrozumienie kierunku rozwoju społecznego zorientowanego naspołeczeństwo usług”.

W ramach kursu doradcy zawodowi:

 • pomagają uczestnikom w doskonaleniu własnych umiejętności w podejmowaniu decyzji i ich realizacji,
 • uczą twórczego i pozytywnego myślenia o sobie i zmianach zachodzących na rynku pracy,
 • pomagają uczestnikom w określeniu barier w procesie uczenia się i pokazują jak można je przełamać,
 • uczą pracy w zespole, umiejętności skutecznego kontaktowania się z ludźmi, poszukiwania nowych niekonwencjonalnych rozwiązań, podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności,
 • wspierają uczestnika przy odkrywaniu jego systemu wartości i jego wpływu na pobudzenie lub hamowanie działań każdego człowieka,
 • pomagają w tworzeniu indywidualnego planu działania dotyczącego zmian w ich życiu.

Kurs adresowany jest do wszystkich osób, które zechcą pracować nad umiejętnościami, które są istotne dla pozyskania i utrzymania pracy.

Podstawową metodą dydaktyczną stosowaną na kursieGotowość do zmianjestuczenie się przez przeżywanie”, metoda ta polega na odwoływaniu się do wiedzy i doświadczenia życiowego uczestników kursu. Uczestnicy pracując nad własnymi postawami, mogą nabyć szereg umiejętności, wpływających na skuteczniejsze wykorzystanie posiadanych kwalifikacji kluczowych i specjalistycznych.

Kurs inspiracji

Jak najszybciej należy nauczyć się świadomego kierowania swoimi decyzjami i nieulegania manipulacjom ani środowiska, ani sympatii?

Centrum organizuje kurs skierowany do wszystkich, którzy chcą:

 • poznać i zrozumieć siebie,
 • dowiedzieć się o metodach poszukiwania pracy,
 • odkryć własne możliwości i odpowiednio je wykorzystać na rynku pracy,
 • świadomie pokierować swoją drogą zawodową.

Zapraszamy osoby:

 • zainteresowane aktywną pracą w grupie,
 • niezdecydowane ? nie mające skonkretyzowanych planów co do swojej przyszłości,
 • zorientowane na dalszą naukę z jednoczesnym podjęciem pracy.

Zajęcia odbywają się w grupach ok. 13-to osobowych.
Należy wcześniej zapisać się na zajęciaKursu Inspiracjitelefonicznie lub osobiście. Osoby chętne do wzięcia udziału zostaną poinformowane telefonicznie i listownie o terminie i miejscu odbywania się kursu.

Poradnictwo grupowe dla młodzieży

Celem prowadzenia grupowych zajęć dla młodzieży jest:

 • określenie predyspozycji
 • rozważenie rozsądnego wyboru drogi zawodowej
 • przedstawienie świata zawodów.

Młodzież korzystająca z usług Centrum dokonuje samooceny, aby uzmysłowić sobie swoje możliwości, potrzeby oraz zainteresowania. Uczestnicy mają również odkryć swoje mocne strony, uświadomić sobie swoje umiejętności, zdolności i kompetencje.
Na zajęciach omawia się znaczenie wyboru zawodu (w rozróżnieniu na zaspokojenie potrzeb fizycznych, psychicznych, społecznych) oraz charakterystykę wybranego zawodu. Zajęcia odbywają się z młodzieżą szkół ponadpodstawowych i składają z dwóch części:

 • informacyjno-poznawczej,
 • zajęć w Infotece i Mediotece (praca indywidualna na zasobach Centrum).

Uczniowie mają możliwość skorzystania z zasobów informacyjnych zgromadzonych przez doradców zawodowych (teczek zawodów, informacji dotyczących kierunków kształcenia, instytucji kształcących) oraz programów komputerowych udostępnianych w Centrum.
Spotkania grupowe trwają około 2 godziny.

Poradnictwo grupowe dla młodzieżyminiwarsztaty poszukiwania pracy

Zajęcia prowadzone są dla młodzieży szkół ponadpodstawowych zawodowych. Mają one na celu:

 • określenie mocnych stron uczestników,
 • predyspozycji do wykonywania zawodów,
 • uświadomienie kwalifikacji i umiejętności
 • oraz stworzenie dokumentów aplikacyjnych każdego z uczestników zajęć.

Młodzież uczestnicząca w miniwarsztatach zapoznaje się również z tendencjami na rynku pracy, metodami i technikami poszukiwania pracy.

Druga część warsztatów obejmuje zajęcia zawodoznawcze prowadzone w Infotece, gdzie uczestnicy mogą zapoznać się z teczkami zawodów (zadaniami i czynnościami, wymaganiami i kształceniem w wybranych przez siebie zawodach).
Zebranie tych wiadomości pomaga w sformułowaniu dobrego listu motywacyjnego i przygotowaniu do ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.
Zajęcia trwają około 2 godziny.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung