La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Inkubatory przedsiębiorczości imprimer

Inkubatory przedsiębiorczości

Inkubatory przedsiębiorczości

Czym są inkubatory przedsiębiorczości  (IP)?

Inkubatory Przedsiębiorczości to zorganizowane kompleksy gospodarcze obejmujące szeroką grupę wyodrębnionych i opartych na nieruchomość ośrodków, posiadających ofertę lokalową oraz ofertę usług wspierających małe i średnie firmy. Funkcjonowanie kompleksów jest ukierunkowane na wspomaganie rozwoju nowo powstałych firm oraz optymalizację warunków dla transferu i komercjalizacji technologii poprzez: dostarczanie odpowiedniej do potrzeb powierzchni na działalność gospodarczą, usługi wspierające biznes, np.:

 • doradztwo ekonomiczne, finansowe, prawne, patentowe, organizacyjne i technologiczne,
 • pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych,
 • tworzenie właściwego klimatu dla podejmowania działalności gospodarczej i realizacji przedsięwzięć innowacyjnych, tzw. efekty synergiczne,
 • kontakty z instytucjami naukowymi i ocenę przedsięwzięć innowacyjnych.

Działania inkubatorów są bardzo wyspecjalizowane i odnoszą się bezpośrednio do wspierania powstawania i rozwoju nowych przedsiębiorstw. W przypadku inkubatorów szczególny nacisk kładzie się na pomoc, skierowaną do firm o charakterze innowacyjnym. Wsparcie oferowane firmom jest świadczone w początkowej fazie ich istnienia i w zależności od statutu organizacji, może trwać od około roku do kilku lat. Oferta inkubatorów może być bardzo różna i zależy od zasobów i skali działań ośrodka. Jednakże klasyczny inkubator powinien oferować infrastrukturę do prowadzenia działalności na preferencyjnych warunkach oraz wsparcie doradczoszkoleniowe w różnym zakresie. Z punktu widzenia początkujących przedsiębiorców ważna jest także odpowiednia selekcja rezydentów inkubatora, którzy wzajemnie mogą świadczyć usługi, co daje im dodatkowe korzyści. Różnorodność instytucjonalna ośrodków wspierania przedsiębiorczości akademickiej i coraz gęstsza ich sieć daje możliwość zwiększania intensywności działań na rzecz rozwoju gospodarki w Polsce. Dużą rolę w tym zakresie odgrywają fundusze unijne, które stają się głównym źródłem finansowania ośrodków przedsiębiorczości akademickiej.
Przykładowa oferta inkubatorów przedsiębiorczości może obejmować:

 • Prowadzenie księgowości firmy przez biuro księgowe.
 • Porady prawne, tworzenie oraz weryfikacja umów.
 • Indywidualne konto bankowe firmy.
 • Doradztwo w zakresie prowadzenia własnej firmy i dostęp do wiedzy.
 • Promocja w mediach.
 • Doraźny dostęp do przestrzeni biurowej i możliwość korzystania z adresu Inkubatora jako adresu siedziby firmy.
 • Bezpłatne udostępnianie sal dydaktycznych wraz ze sprzętem do prezentacji multimedialnych.
 • Organizacja spotkań biznesowych i pomoc w pozyskiwaniu kontaktów
 • Pomoc w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje

Przykładowe adresy Inkubatorów Przedsiębiorczości w województwie kujawsko-pomorskim:

Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości przy KPFP
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy UMK w Toruniu
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy WSG w Bydgoszczy
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości WSB w Toruniu
Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości

 

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale