The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

CIiPKZ Torun – training print

CIiPKZ Torun – training

CIiPKZ Torun – training

ZAJĘCIA ZAWODOZNAWCZE

Zajęcia dla uczniów gimnazjum i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

CELE:

 • zapoznanie się z Centrummożliwościami korzystania z informacji i poradnictwa;
 • ćwiczenia związane z wyborem zawodu, szkoły, kierunku studiów, itp.
 • przygotowanie do wejścia na rynek pracy (szkoły zawodowe);
 • ćwiczenia z poznawania samego siebiegłównie swoich zainteresowań;
 • indywidualna pracazbieranie informacji o zawodach, możliwościach kształcenia, rynku pracy, itp.
 • korzystanie z ofert Filmoteki: filmów, programów komputerowych;
 • możliwość umówienia się na indywidualna rozmowę doradczą;

Czas trwania: 1,5 – 2 godz. Zajęcia odbywają się od godz. 9.00 or 12.00.
Liczba uczestników: about 15 people.
Grupy organizowane są przez pedagogów szkolnych bądź wychowawców w szkołach i zgłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym do Centrum.

WARSZTATYWEJŚCIE NA RYNEK PRACY

Zajęcia dla uczniów ostatnich klas zasadniczych szkół zawodowych i techników.

CELE: Zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych przy szukaniu i podejmowaniu pracy.

DZIEŃ PIERWSZY:

 • metody poszukiwania pracy;
 • praktyczna nauka pisania c.v. i listu motywacyjnegopołączona z przygotowaniem własnych dokumentów;
 • umiejętność czytania i tworzenia prasowych ofert pracy;
 • zapoznanie się z rodzajami umów o pracę;

DZIEŃ DRUGI:

 • zapoznanie się ze sztuką autoprezentacji;
 • odgrywanie scenki symulacyjnej dotyczącej rozmowy kwalifikacyjnej w sprawie przyjęcia do pracy;
 • pokaz filmu instruktażowego w zależności od potrzeb danej grupy np. “Talk to your employer”, “Rozmowa wstępna”, “Mowa ciała”.

Czas trwania: 2 dni po około 4 godz. dziennie.
Liczba uczestników: about 15 people.
Grupy organizowane są przez pedagogów szkolnych bądź wychowawców w szkołach i zgłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym do Centrum.

WARSZTATYPOZNAJ SIEBIETWÓRCZE SPOJRZENIE NA SIEBIE W KONTEKŚCIE WYBORU ZAWODU

Zajęcia dla uczniów III. i IV. klas liceum ogólnokształcącego.

CELE:

 • odkrycie w sobie POTENCJAŁU umiejętności, zainteresowań, zdolności i odpowiednich cech charakteru ważnych w procesie orientacji zawodowej i wyboru zawodu (uczniowie uczestniczą w szeregu ćwiczeń mających na celu samopoznanie, uporządkowanie wiedzy o sobie samym i głębszą refleksję nad swoimi postawami i dążeniami życiowymi);
 • uzyskanie informacji o zawodach;
 • zdobycie umiejętności związanych z wejściem na rynek pracy.

Czas trwania: 3 do 5 dni po około 4 – 5 godz. dziennie.
Liczba uczestników: from 8 do 12 people.
Grupy organizowane są przez pedagogów szkolnych bądź wychowawców w szkołach i zgłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym do Centrum.

KURS INSPIRACJI

Kurs jest przeznaczony dla osób, that:

 • chcą być aktywne na rynku pracy;
 • chcą zdobyć pracę lub wykształcenie odpowiednie dla siebie;
 • pozostają bez pracy;
 • są zagrożone długotrwałym bezrobociem.

Program kursu jest oparty na metodach duńskich i prowadzony przez doradców szkolonych przez ekspertów z Danii.

CELE:

 • poznanie i zrozumienie samego siebie i otaczającego świata;
 • odkrycie i wykorzystanie własnego POTENCJAŁU zawodowego;
 • wzbudzenie trwałej motywacji do ciągłego samo rozwoju.

Uczestnicy kursu biorą udział w szeregu ćwiczeń mających na celu samopoznanie, uporządkowanie wiedzy o sobie samym i głębszą refleksję nad swoimi postawami i dążeniami życiowymi. Cechą charakterystyczną kursu jest to, że uczestnicy współtworzą goczęsto sami decydują, co będzie tematyką zajęć, ich potrzeby i oczekiwania tworzą plan i program kursu.

Efektem bezpośrednim kursu jest sformułowanie przez każdego uczestnika INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA

Czas trwania: about 10 dni, po około 4 godz. dziennie.
Liczba uczestników: from 8 do 16 people.
Grupy organizowane są wśród osób zainteresowanych.

WARSZTATYPLANOWANIE KARIERY ZAWODOWEJ

Praktyczne sposoby aktywizowania jednostek do poznania siebie, wyboru (zmiany) zawodu i pracy. CELE:

 • zapoznanie z działalnością Centrum oraz innych placówek wspomagających poradnictwo zawodowe;
 • zdolność do aktywnego i świadomego kształtowania własnej kariery zawodowej oraz skutecznego poszukiwania pracy zapewniającej satysfakcję moralną i materialną;
 • uświadomienie uczestnikom zajęć potrzeby świadomego kształtowania kariery zawodowej uwzględniającej jego zainteresowania i predyspozycje;
 • poszukiwanie pracykształtowanie własnej ścieżki zawodowej, dokumenty i działania niezbędne dla skutecznego poszukiwania pracy;
 • profesjonalna autoprezentacja.

Czas trwania: 3 dni po 6 godz. dziennie.
Liczba uczestników: from 12 do 15 people.

METODY I FORMY REALIZACJI: Zajęcia prowadzone są przez dwóch doradców zawodowych z wykorzystaniem metod pracy indywidualnej, grupowej, w parach, scenek symulacyjnych, studium przypadków i multimedialnych programów komputerowych, filmów zawodoznawczych oraz instruktażowych z dziedziny psychologii społecznej, testów i autotestów, kwestionariuszy oraz innych zawodoznawczych materiałów informacyjnych.

WARSZTATYAKTYWNE POSZUKIWANIE PRACY

Zajęcia przeznaczone są dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

CELE:

 • poznanie swoich umiejętności, predyspozycji i zainteresowań w kontekście wykorzystania ich w procesie szukania pracy i prezentowania się pracodawcy;
 • poznanie metod i technik poszukiwania pracy;
 • nabycie umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnychc.v., listów motywacyjnych;
 • umiejętność tworzenia ofert pracy;
 • poznanie zasad i technik autoprezentacji;
 • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej (z wykorzystaniem scenek symulacyjnych);
 • zaznajomienie uczestników z sytuacją na rynku pracy;

Duration of the course: Zajęcia trwają 5 dni, po około 4 – 5 godz. dziennie
Liczba uczestników: from 8 do 12 people.
Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się osobiście bądź telefonicznie do siedziby Centrum.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance