Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Programy Europejskiego Funduszu Społecznego drucken

Programy Europejskiego Funduszu Społecznego

Programy Europejskiego Funduszu Społecznego

logo_wielofunduszowe


Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Logo "Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój"

13 Januar 2015 roku Zarząd Województwa KujawskoPomorskiego reprezentowany przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ToruniuArtura Janasa podpisał porozumienie z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju reprezentowanym przez Podsekretarza Stanu – Pawła Orłowskiego, dotyczące realizacji w województwie kujawsko-pomorskim Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER). Na mocy powyższego porozumienia WUP w Toruniu pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach PO WER 2014-2020 dla Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy” dla:

 • Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracyprojekty pozakonkursowe
 • Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracyprojekty konkursowe.

Szczegółowe informację nt. wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój znajdują się na stronie www.power.wup.torun.pl oraz na stronie www.wup.torun.pl

POBIERZ: LISTA PROJEKTÓW DLA OSÓB MŁODYCH REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY (Działanie 1.1.1) ORAZ INNE PODMIOTY (Działanie 1.2.1) W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Logo RPO

 

Na podstawie Porozumienia pomiędzy województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, WUP w Toruniu powierzone zostały zadania Instytucji Pośredniczącej w zakresie realizacji Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy w ramach:

 • Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracyprojekty pozakonkursowe PUP,
 • Działania 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie:
 • Podziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnieniaprojekty konkursowe,
 • Podziałania 8.2.2 Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwaprojekty konkursowe,
 • Podziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe.

Kwota środków, która może zostać przeznaczona na finansowanie projektów w ramach wyżej wymienionych działań/poddziałań RPO WK-P wynosi łącznie 116,7 mln Euro, w tym na:

 • projekty pozakonkursowe Powiatowych Urzędów Pracy – 93,7 mln Euro,
 • projekty konkursowe – 23 mln Euro, z tego:
  • Podziałanie 8.2.1 - 17,7 mln Euro,
  • Podziałanie 8.2.2 - 1,8 mln Euro,
  • Podziałanie 8.5.2 - 3,5 mln Euro.

Szczegółowe informacje nt. wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronach: http://www.mojregion.eu oraz http://www.wup.torun.pl.

Kontakt

Jakie wsparcie możesz uzyskać w projektach ?

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.2.1 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO (dla osób powyżej 30 roku życia)

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.5.2 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO (osoby zagrożone zwolnieniem/zwolnione z przyczyn zakładu pracy)

 


Das operationelle Programm Human Capital (OP HC)

Logo "Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności"

Program Operacyjny Kapitał Ludzki to jeden z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) przewidzianej w wyżej wymienionym okresie programowania w Polsce.

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu od 2007 roku pełni funkcję Instytucji Wdrażającej w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkichProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki (OP HC) dla:

 • Poddziałania 6.1.1 Unterstützung für die Arbeitslosen in den regionalen Arbeitsmarkt
 • Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
 • Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych
 • Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
 • Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Szczegółowe informacje na temat działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach Priorytetu VI PO KL znajdują się na stronie pokl.wup.torun.pl 


Projekty Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 realizowane
przez WUP w Toruniu

 

Projekty na rok 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje w ramach Osi Priorytetowej 12 Pomoc Techniczna, Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020”.

Celem projektu jest wsparcie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu we wdrażaniu i realizacji RPO WK-P poprzez wsparcie potencjału kadrowego, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji osób zaangażowanych we wdrażanie RPO WK-P, zapewnienie zaplecza technicznego, organizacyjnego oraz administracyjnego do realizacji zadań, zapewnienie wysokiej jakości procesu wyboru projektu oraz prowadzenie monitoringu i kontroli projektów.

Dofinansowanie projektu z UE: 4 790 593,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE w 2019 Jahr: 1 615 000,00 zł

 

Projekty na rok 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje w ramach Osi Priorytetowej 12 Pomoc Techniczna, Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020.

Celem projektu jest wsparcie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu we wdrażaniu i realizacji RPO WK-P poprzez wsparcie potencjału kadrowego, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji osób zaangażowanych we wdrażanie RPO WK-P, zapewnienie zaplecza technicznego, organizacyjnego oraz administracyjnego do realizacji zadań, zapewnienie wysokiej jakości procesu wyboru projektu oraz prowadzenie monitoringu i kontroli projektów.

Dofinansowanie projektu z UE: 3 662 929,65 zł

Dofinansowanie projektu z UE w 2018 Jahr: 1 316 200,65 zł


Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje w ramach Osi Priorytetowej 12 Pomoc Techniczna, Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Informacja i promocja RPO WK-P 2014-2020 na 2018 rok.

Celem projektu jest poinformowanie jak najszerszej grupy odbiorców, głównie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, o możliwościach dofinansowania różnego rodzaju przedsięwzięć w kontekście ogłaszanych naborów wniosków o dofinansowanie oraz organizowanie spotkań informacyjno-szkoleniowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WK-P.

Dofinansowanie projektu z UE: 40 800,00 zł


Projekty na rok 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje w ramach Osi Priorytetowej 12 Pomoc Techniczna, Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO  projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na 2017 rok”.

Celem projektu jest wsparcie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu we wdrażaniu i realizacji RPO WK-P  poprzez wsparcie potencjału kadrowego, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji osób zaangażowanych we wdrażanie RPO WK-P, zapewnienie zaplecza technicznego, organizacyjnego oraz administracyjnego do realizacji zadań, zapewnienie wysokiej jakości procesu wyboru projektu oraz prowadzenie monitoringu i kontroli projektów.

Wartość projektu: 1 424 117,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  1 210 499,45 PLN

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje w ramach Osi Priorytetowej 12 Pomoc Techniczna, Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu  projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Informacja i promocja RPO WK-P 2014-2020 na 2017 rok”.

Celem projektu jest poinformowanie jak najszerszej grupy odbiorców, głównie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, o możliwościach dofinansowania różnego rodzaju przedsięwzięć w kontekście ogłaszanych naborów wniosków o dofinansowanie oraz organizowanie spotkań informacyjno-szkoleniowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WK-P.

Wartość projektu: 30 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  25 500,00 PLN

 

Projekty na rok 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje w ramach Osi Priorytetowej 12 Pomoc Techniczna, Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO  projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na 2016 rok”.

Celem projektu jest wsparcie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu we wdrażaniu i realizacji RPO WK-P  poprzez wsparcie potencjału kadrowego, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji osób zaangażowanych we wdrażanie RPO WK-P, zapewnienie zaplecza technicznego, organizacyjnego oraz administracyjnego do realizacji zadań, zapewnienie wysokiej jakości procesu wyboru projektu oraz prowadzenie monitoringu i kontroli projektów.

Wartość projektu: 1 379 594,00  PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  1 172 654,90 PLN

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje w ramach Osi Priorytetowej 12 Pomoc Techniczna, Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu  projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Informacja i promocja RPO WK-P 2014-2020 na 2016 rok”.

Celem projektu jest poinformowanie jak najszerszej grupy odbiorców, głównie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, o możliwościach dofinansowania różnego rodzaju przedsięwzięć w kontekście ogłaszanych naborów wniosków o dofinansowanie oraz organizowanie spotkań informacyjno-szkoleniowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WK-P.

Wartość projektu: 50 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  42 500,00 PLN


Projekt Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowany przez WUP w Toruniu

 

Projekt na lata 2019-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje w ramach Osi priorytetowej 6 Pomoc Techniczna projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Pomoc Techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu na lata 2019-2020”.

Celem projektu jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER  przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu jako Instytucji Pośredniczącej dla Osi Priorytetowej I, Działanie 1.1 ich 1.2 PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (wynagrodzenia pracowników, wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia, koszty instytucji) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania, ewaluacji, promocji.

W ramach projektu planuje się osiągniecie następujących wskaźników:

 • Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej – 816 etatomiesięcy;
 • Liczba odwiedzin portalu internetowego/serwisu internetowego – 25 000 odwiedzin;
 • Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów – 300 Menschen;
 • Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji – 113 Menschen.

Wartość ogółem projektu wynosi  5 965 160,00 PLN, w tym dofinansowanie z UE 5 027 436,84 PLN.

 

Projekt na lata 2017-2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje w ramach Osi priorytetowej 6 Pomoc Techniczna projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Pomoc Techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu na lata 2017-2018”.

Celem projektu jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu jako Instytucji Pośredniczącej dla Osi Priorytetowej I, Działanie 1.1 ich 1.2 PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (wynagrodzenia pracowników, wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia, koszty instytucji) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania, ewaluacji, promocji.

W ramach projektu planuje się osiągniecie następujących wskaźników:

 • Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej – 734,60
 • Liczba odwiedzin portalu internetowego/serwisu internetowego – 25 000
 • iczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów – 380
 • Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji – 155

Wartość ogółem projektu wynosi 5 230 000,00 PLN, w tym dofinansowanie z UE 4 407 844,00 PLN.

Zubehör

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung