The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Programy Europejskiego Funduszu Społecznego print

Programy Europejskiego Funduszu Społecznego

Programy Europejskiego Funduszu Społecznego

logo_wielofunduszowe


Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Logo "Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój"

13 January 2015 roku Zarząd Województwa KujawskoPomorskiego reprezentowany przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ToruniuArtura Janasa podpisał porozumienie z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju reprezentowanym przez Podsekretarza Stanu – Pawła Orłowskiego, dotyczące realizacji w województwie kujawsko-pomorskim Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER). Na mocy powyższego porozumienia WUP w Toruniu pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach PO WER 2014-2020 dla Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy” for:

 • Działania 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy” – projekty pozakonkursowe
 • Działania 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy” – projekty konkursowe.

Szczegółowe informację nt. wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój znajdują się na stronie www.power.wup.torun.pl oraz na stronie www.wup.torun.pl

POBIERZ: LISTA PROJEKTÓW DLA OSÓB MŁODYCH REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY (Działanie 1.1.1) ORAZ INNE PODMIOTY (Działanie 1.2.1) W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Logo RPO

 

Na podstawie Porozumienia pomiędzy województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, WUP w Toruniu powierzone zostały zadania Instytucji Pośredniczącej w zakresie realizacji Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy w ramach:

 • Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracyprojekty pozakonkursowe PUP,
 • Działania 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie:
 • Podziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnieniaprojekty konkursowe,
 • Podziałania 8.2.2 Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwaprojekty konkursowe,
 • Podziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe.

Kwota środków, która może zostać przeznaczona na finansowanie projektów w ramach wyżej wymienionych działań/poddziałań RPO WK-P wynosi łącznie 116,7 mln Euro, w tym na:

 • projekty pozakonkursowe Powiatowych Urzędów Pracy – 93,7 mln Euro,
 • projekty konkursowe – 23 mln Euro, with the:
  • Podziałanie 8.2.1 – 17,7 mln Euro,
  • Podziałanie 8.2.2 – 1,8 mln Euro,
  • Podziałanie 8.5.2 – 3,5 mln Euro.

Szczegółowe informacje nt. wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronach: http://www.mojregion.eu oraz http://www.wup.torun.pl.

Contact

Jakie wsparcie możesz uzyskać w projektach ?

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.2.1 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO (dla osób powyżej 30 years)

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.5.2 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO (osoby zagrożone zwolnieniem/zwolnione z przyczyn zakładu pracy)

 


The Operational Programme Human Capital (OP HC)

Logo "Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności"

Program Operacyjny Kapitał Ludzki to jeden z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) przewidzianej w wyżej wymienionym okresie programowania w Polsce.

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu od 2007 roku pełni funkcję Instytucji Wdrażającej w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Human Capital Operational Programme (OP HC) for:

 • Submeasures 6.1.1 „Support for the unemployed in the regional labor market
 • Submeasures 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
 • Submeasures 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych
 • Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
 • Działania 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Szczegółowe informacje na temat działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach Priorytetu VI PO KL znajdują się na stronie pokl.wup.torun.pl 


Projekty Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 realizowane
przez WUP w Toruniu

 

Projekty na rok 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje w ramach Osi Priorytetowej 12 Pomoc Techniczna, Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020”.

Celem projektu jest wsparcie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu we wdrażaniu i realizacji RPO WK-P poprzez wsparcie potencjału kadrowego, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji osób zaangażowanych we wdrażanie RPO WK-P, zapewnienie zaplecza technicznego, organizacyjnego oraz administracyjnego do realizacji zadań, zapewnienie wysokiej jakości procesu wyboru projektu oraz prowadzenie monitoringu i kontroli projektów.

Dofinansowanie projektu z UE: 4 790 593,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE w 2019 year: 1 615 000,00 zł

 

Projekty na rok 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje w ramach Osi Priorytetowej 12 Pomoc Techniczna, Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020”.

Celem projektu jest wsparcie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu we wdrażaniu i realizacji RPO WK-P poprzez wsparcie potencjału kadrowego, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji osób zaangażowanych we wdrażanie RPO WK-P, zapewnienie zaplecza technicznego, organizacyjnego oraz administracyjnego do realizacji zadań, zapewnienie wysokiej jakości procesu wyboru projektu oraz prowadzenie monitoringu i kontroli projektów.

Dofinansowanie projektu z UE: 3 662 929,65 zł

Dofinansowanie projektu z UE w 2018 year: 1 316 200,65 zł


Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje w ramach Osi Priorytetowej 12 Pomoc Techniczna, Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Informacja i promocja RPO WK-P 2014-2020 na 2018 year”.

Celem projektu jest poinformowanie jak najszerszej grupy odbiorców, głównie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, o możliwościach dofinansowania różnego rodzaju przedsięwzięć w kontekście ogłaszanych naborów wniosków o dofinansowanie oraz organizowanie spotkań informacyjno-szkoleniowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WK-P.

Dofinansowanie projektu z UE: 40 800,00 zł


Projekty na rok 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje w ramach Osi Priorytetowej 12 Pomoc Techniczna, Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO  projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na 2017 rok”.

Celem projektu jest wsparcie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu we wdrażaniu i realizacji RPO WK-P  poprzez wsparcie potencjału kadrowego, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji osób zaangażowanych we wdrażanie RPO WK-P, zapewnienie zaplecza technicznego, organizacyjnego oraz administracyjnego do realizacji zadań, zapewnienie wysokiej jakości procesu wyboru projektu oraz prowadzenie monitoringu i kontroli projektów.

Wartość projektu: 1 424 117,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  1 210 499,45 PLN

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje w ramach Osi Priorytetowej 12 Pomoc Techniczna, Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu  projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Informacja i promocja RPO WK-P 2014-2020 na 2017 rok”.

Celem projektu jest poinformowanie jak najszerszej grupy odbiorców, głównie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, o możliwościach dofinansowania różnego rodzaju przedsięwzięć w kontekście ogłaszanych naborów wniosków o dofinansowanie oraz organizowanie spotkań informacyjno-szkoleniowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WK-P.

Wartość projektu: 30 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  25 500,00 PLN

 

Projekty na rok 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje w ramach Osi Priorytetowej 12 Pomoc Techniczna, Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO  projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na 2016 rok”.

Celem projektu jest wsparcie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu we wdrażaniu i realizacji RPO WK-P  poprzez wsparcie potencjału kadrowego, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji osób zaangażowanych we wdrażanie RPO WK-P, zapewnienie zaplecza technicznego, organizacyjnego oraz administracyjnego do realizacji zadań, zapewnienie wysokiej jakości procesu wyboru projektu oraz prowadzenie monitoringu i kontroli projektów.

Wartość projektu: 1 379 594,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  1 172 654,90 PLN

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje w ramach Osi Priorytetowej 12 Pomoc Techniczna, Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu  projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Informacja i promocja RPO WK-P 2014-2020 na 2016 rok”.

Celem projektu jest poinformowanie jak najszerszej grupy odbiorców, głównie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, o możliwościach dofinansowania różnego rodzaju przedsięwzięć w kontekście ogłaszanych naborów wniosków o dofinansowanie oraz organizowanie spotkań informacyjno-szkoleniowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WK-P.

Wartość projektu: 50 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  42 500,00 PLN


Projekt Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowany przez WUP w Toruniu

 

Projekt na lata 2019-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje w ramach Osi priorytetowej 6 Pomoc Techniczna projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Pomoc Techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu na lata 2019-2020”.

Celem projektu jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER  przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu jako Instytucji Pośredniczącej dla Osi Priorytetowej I, Działanie 1.1 i 1.2 PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (wynagrodzenia pracowników, wyposażenie stanowisk pracy, training, koszty instytucji) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania, ewaluacji, promocji.

W ramach projektu planuje się osiągniecie następujących wskaźników:

 • Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej – 816 etatomiesięcy;
 • Liczba odwiedzin portalu internetowego/serwisu internetowego – 25 000 odwiedzin;
 • Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów – 300 people;
 • Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji – 113 people.

Wartość ogółem projektu wynosi  5 965 160,00 PLN, w tym dofinansowanie z UE 5 027 436,84 PLN.

 

Projekt na lata 2017-2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje w ramach Osi priorytetowej 6 Pomoc Techniczna projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Pomoc Techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu na lata 2017-2018”.

Celem projektu jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu jako Instytucji Pośredniczącej dla Osi Priorytetowej I, Działanie 1.1 i 1.2 PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (wynagrodzenia pracowników, wyposażenie stanowisk pracy, training, koszty instytucji) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania, ewaluacji, promocji.

W ramach projektu planuje się osiągniecie następujących wskaźników:

 • Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej – 734,60
 • Liczba odwiedzin portalu internetowego/serwisu internetowego – 25 000
 • iczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów – 380
 • Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji – 155

Wartość ogółem projektu wynosi 5 230 000,00 PLN, w tym dofinansowanie z UE 4 407 844,00 PLN.

Attachments

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance