The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

FGŚP Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy print

FGŚP Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy

FGŚP Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy

From 1 lutego 2015 roku nowe rozwiązania związane z ochroną miejsc pracy.  

Wojewódzki Urząd Pracy uprzejmie informuje ,że z dniem 1 lutego 2015r. obowiązuje zmieniona ustawa  z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych    z ochroną miejsc pracy. (Dz. You. of 2013 r. Item. 1291). Zmiany wprowadzono ustawą z dnia 19 December 2014 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. You. of 2015 r. Item. 150)

 Celem nowelizacji ww. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy jest umożliwienie zastosowania przewidzianych w tej ustawie instrumentów pomocowych, skierowanych na wspieranie zatrudnienia przez dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami, zatrudnionych przez przedsiębiorców, u których nastąpiło (czasowe) przejściowe pogorszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w związku z wystąpieniem czasowego ograniczenia wwozu produktów  na terytoria innych krajów.

Z tych rozwiązań będą mogły skorzystać firmy, których obroty gospodarcze spadną o co najmniej 15 proc., liczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych (chodzi o miesiące  przypadające po 6 August 2014 roku i poprzedzające dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń w porównaniu do tych samych trzech miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego).
Przedsiębiorca będzie mógł wystąpić z wnioskiem do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy działającego z upoważnienia marszałka województwa o wypłatę środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na:

świadczenia na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowników za czas przestoju ekonomicznego;

świadczenia na częściowe zrekompensowanie wynagrodzeń pracowników z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy;

opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od wypłaconych świadczeń;

dofinansowanie kosztów szkoleń pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wynagrodzeń. O ten rodzaj pomocy przedsiębiorcy składać będą wnioski do właściwych, ze względu na siedzibę firmy, starostów powiatów.

Pomoc ta będzie udzielana jako pomoc de minimis.

Zawierając z  marszałkiem województwa umowę o wypłatę świadczeń, przedsiębiorca zyskuje 6-cio miesięczne wsparcie na wypłaty świadczeń z tytułu wynagrodzeń do wysokości zasiłku dla bezrobotnych zwiększonego o wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, należnych od pracownika Maksymalna wysokość bezzwrotnej pomocy przypadająca na jednego pracownika to kwota 945,04 zł. Do tego będą sfinansowane składki ZUS za pracodawcę od kwoty 945,04 zł.(podana kwota obowiązuje do 31 maja 2015r.). Wszystkie świadczenia wynikające z ustawy, w tym dotyczące kosztów szkolenia pracowników, będą finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

INFORMACJA o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w latach 2015 – 2016 dla przedsiębiorców, u których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej w związku z wystąpieniem czasowego ograniczenia wwozu towarów na terytoria innych krajów.

Attachments

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance