La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Co to są Gwarancje dla młodzieży imprimer

Co to są Gwarancje dla młodzieży

Co to są Gwarancje dla młodzieży

Czym są gwarancje dla młodzieży?

W grudniu 2012 r. na szczeblu Unii Europejskiej został opracowany Pakiet na rzecz zatrudnienia młodzieży (Youth Employment Package). Częścią Pakietu jest inicjatywa ustanowienia Gwarancji dla młodzieży (Youth Guarantee).

Sur 22 Avril 2013 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła zalecenie w sprawie ustanowienia Gwarancji dla młodzieżyr(2013 C 120/01), obligując wszystkie państwa do ich wdrożenia. Jako uzupełnienie dla realizacji Gwarancji dla Młodzieży (GdM), na szczycie Rady Europejskiej, sur 7-8 lutego 2013 r. podjęto decyzję o realizacji Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative), która ma być skierowana do regionów, w których poziom bezrobocia osób w wieku od 15 faire 24 lat przekracza 25%.
Gwarancje dla młodzieży dotyczą zwalczania bezrobocia wśród młodzieży w wieku 15-29 lat. Niezależnie od tego, czy ludzie młodzi są zarejestrowani w urzędzie pracy, czy nie, inicjatywa ta ma zagwarantować im  dobrą jakościowo ofertę (zatrudnienia, przyuczenia do zawodu, stażu lub dalszego kształcenia) dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb i sytuacji, w ciągu 4 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy lub od momentu przystąpienia do projektu.

Do kogo adresowany jest program?

Osobami kwalifikującymi się do wsparcia w ramach GdM, są osoby młode w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy warunki, czyli nie pracują, nie kształcą się i nie szkolą. Jest to grupa osób określana mianem NEET-s (Not in Education, Employment or Training).
W Polsce adresatami Gwarancji dla młodzieży będą w szczególności osoby zaliczane do następujących grup:

 1. osoby do 29 roku życia, zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy,
 2. młodzież w wieku 15-17 lat przedwcześnie kończąca naukę,
 3. osoby od 18 faire 29 roku życia z grupy tzw. NEET-s.
 4. osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, absolwenci szkół i uczelni w okresie 48 m-cy od dnia jej ukończenia w wieku 18-29 lat

Formy wsparcia w ramach GdM

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce zakłada, że oferowane wsparcie będzie kompleksowe i dostosowane do indywidualnych potrzeb danej osoby. Chodzi o dobranie najskuteczniejszej formy wsparcia dla adresata programu, aby w ten sposób poprawić jego sytuację na rynku pracy lub pomóc mu w znalezieniu zatrudnienia.

Wsparcie w ramach GdM będzie się koncentrować na umożliwieniu zdobycia zawodu, zmiany zawodu lub podwyższenia posiadanych kwalifikacji zawodowych, zdobycia doświadczenia zawodowego i podjęcia zatrudnienia.
W związku z powyższym, młodzieży proponowane będą m.in. następujące formy wsparcia:

 • poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
 • szkolenia, kursy zawodowe i bony szkoleniowe
 • staże, praktyki zawodowe i bony stażowe
 • przygotowanie zawodowe dorosłych
 • dofinansowanie kosztów egzaminów i kosztów uzyskania licencji
 • treningi aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania)
 • pożyczki szkoleniowe
 • dofinansowanie dalszego kształcenia m.in. studiów podyplomowych, stypendium na kontynuowanie nauki
 • finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej
 • zwrot kosztów dojazdu lub środki na zasiedlenie
 • dotacje na podjęcie działalności gospodarczej

Zakres wsparcia będzie miał charakter standardowy oraz pogłębiony/kompleksowy, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb osób młodych. Wsparcie będzie finansowane ze środków krajowych, w ramach zadań realizowanych przez instytucje oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Realizatorzy gwarancji dla młodzieży

Na szczeblu centralnym:

 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS);
 • Ministerstwo Rozwoju (MR);
 • Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy (KG OHP);
 • Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Na szczeblu regionalnym:

 • Bureaux provinciaux du travail (WUP);
 • Powiatowe Urzędy Pracy (PUP);
 • Ochotnicze Hufce Pracy (OHP);
 • Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) za pośrednictwem wyłonionych pośredników finansowych
 • Partnerzy rynku pracy, w tym partnerzy społeczni, agencje zatrudnienia, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, gminy i pracodawców wyłonionych do realizacji GdM.

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w ramach „GdM w województwie kujawsko-pomorskim”

W celu przygotowywania konkursów regionalnych w ramach Gwarancji dla młodzieży w województwie kujawsko-pomorskim, WUP w Toruniu zorganizował cykl trzech spotkań, podczas których podjęto próbę wypracowania kryteriów dla projektów konkursowych mających na celu podnoszenie poziomu zatrudnienia osób młodych.

Celem ogólnym „Gwarancje dla młodzieży w województwie kujawsko-pomorskim” było podjęcie dialogu/partnerstwa z instytucjami działającymi na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. Efektem podjętego partnerstwa było zdiagnozowanie problemów i barier osób młodych w podjęciu zatrudnienia oraz wypracowanie rekomendacji do kryteriów dla projektów/działań mających na celu podniesienie poziomu zatrudnienia osób młodych. Dodatkowym efektem partnerstwa było wypracowanie metod współpracy instytucji działających w obszarze aktywizacji zawodowej i społecznej osób młodych.

Do partnerstwa zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele: pracodawców, organizacji zrzeszających studentów, Caritasu, szkół zawodowych, Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, powiatowych urzędów pracy, Ochotniczego Hufca Pracy oraz Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży, Biur Karier szkół wyższych, oraz instytucji mających doświadczenie w realizacji projektów skierowanych do osób młodych.

Tematem warsztatów było wsparcie dla młodzieży w wieku 18-24 lata (ze szczególnym uwzględnieniem tzw. NEET) oraz doświadczenia i propozycje uczestników, kryteria oceny proponowanych działań. Spotkania odbyły się :

 • 3 listopada 2014r. à Toruń

 

 • 4 listopada 2014r. w Bydgoszczy

 

 • 17 listopada 2014r. we Włocławku

 

Po całym cyklu warsztatów sporządzono raport obejmujący rekomendacje do kryteriów dla projektów/działań mających na celu podniesienie poziomu zatrudnienia osób młodych. Prezentacje rekomendacji do ww. kryteriów zostały przedstawione na konferencji podsumowującej cykl spotkań. Konferencja odbyła się 12 Décembre 2014 r.

Prezentacje omówione na konferencji:

Ministère du Travail et social – Pan Rafał Bartochowski
Guala Closures DGS PolandAneta Kruk
Związek Harcerstwa PolskiegoPaweł Biały
Focus TrainingMarzanna Królewicz
Biuro Karier UMKTomasz Jankowski
Irena Wolińska
 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Gwarancji dla młodzieży znajdującymi się na poniższych stronach internetowych:

 • Informacje o GdM na stronie Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej – mpips.gov.pl
 • Informacje o GdM na stronie Komisji Europejskiej ec.europa.eu
 • Informacje o GdM na stronie ohp.pl
 • Informacje o GdM na stronie ecam.ohp.pl
 • Informacje o GdM na stronie gwarancje.edu.pl

Télécharger:

Pièces jointes

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale