La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Badania imprimer

Badania

Badania

Badanie 2017

W roku 2017 ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego zostało zamówione badanie „Efektywność wsparcia udzielonego pracodawcom ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 année. Zlecenie zostało wykonane przez firmę ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku.

Celem badania była ocena efektywności wsparcia udzielonego pracodawcom ze środków KFS w 2016 roku w opiniach pracodawców oraz pracowników, którzy skorzystali ze wsparcia. Badanie przeprowadzono na próbie 661 pracodawców oraz 451 pracowników z wykorzystaniem techniki CATI oraz CAWI.

Uzyskane z KFS środki pracodawcy najczęściej przeznaczali na kursy i szkolenia (88,8% pracodawców), następnie na studia podyplomowe (16,3%) oraz egzaminy zawodowe (4,4%). Ponad połowa pracodawców (66,1%) uważała, że kwalifikacje i umiejętności nabyte dzięki wsparciu z KFS wpłynęły na zmianę funkcjonowania firmy – najczęściej wskazywano na zwiększenie efektywności pracy, osiąganie lepszych rezultatów i wzrost satysfakcji klientów/odbiorców. Natomiast 97,4% pracowników uważało, że wsparcie jakie uzyskali było adekwatne do ich potrzeb na zajmowanym stanowisku pracy. Po skorzystaniu ze wsparcia z KFS w przypadku 24% ankietowanych pracowników nastąpiły zmiany – najczęściej zmianie uległ dotychczasowy zakres obowiązków. Wśród korzyści z udziału we wsparciu pracownicy wymienili sprawniejszą realizację zadań, osiąganie lepszych rezultatów w pracy oraz zwiększenie satysfakcji z wykonywanych zadań.

Wyniki badania zostały przedstawione na konferencji podsumowującej wdrażanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim.

Badanie 2016

W 2016 roku WUP w Toruniu zamówił badanie „Zapotrzebowania na zawody oraz diagnoza potrzeb w zakresie kształcenia ustawicznego wśród pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego. Badanie zostało zrealizowane przez Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance. Głównym celem badania była diagnoza zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje w województwie kujawsko-pomorskim oraz analiza potrzeb szkoleniowych (doraźnych, średniookresowych, trwałych) pracowników i pracodawców.

Wyniki ww. badania zostały przedstawione na konferencji podsumowującej w grudniu 2016 année. Ponadto na konferencji zostały zaprezentowane poniższe tematy:

 1. Kształcenie ustawiczne w województwie kujawsko-pomorskim w kontekście przeprowadzanych zmian w systemie oświaty.
 2. Działania realizowane w ramach RPO WK-P mające na celu wsparcie kształcenia ustawicznego.
 3. Efekty wdrażania KFS w latach 2014 -2016 w województwie kujawsko-pomorskim.
 4. Korzyści oraz trudności wiążące się z pozyskaniem środków KFS przez pracodawców.
 5. Doświadczenia powiatowych urzędów pracy z wdrażania Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

Pièces jointes

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale