Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Forms / AUSWEISPAPIERE drucken

Forms / AUSWEISPAPIERE

Forms / AUSWEISPAPIERE

Dokument przenośny Portable Document U1 – jest unijnym dokumentem stanowiącym podstawę do zaliczenia okresów wykonywania pracy najemnej/prowadzenia działalności gospodarczej na terenie państw UE/EOG i Szwajcarii do okresów uprawniających do zasiłku w Polsce.
PD U1 scheint zuständigen Träger des Landes der Beschäftigung auf Anfrage.

W niektórych państwach nadal wystawia się formularz E 301 , obecnie jest to dokument PD U1 . Formularz E 301 również służy do zaliczenia okresów wykonywania pracy najemnej na terenie innego państwa członkowskiego do okresów uprawniających do zasiłku w Polsce.

Dokument przenośny Portable Document U2 – jest unijnym dokumentem pozwalającym transferować zasiłek dla bezrobotnych na obszarze UE, EOG i Szwajcarii.

SED (Electronic Document) – ist ein Dokument, für den Austausch von Informationen dot. Versicherungszeiten / Beschäftigung in den EU-Mitgliedstaaten abgeschlossen, zwischen den Institutionen zuständigen.

SED U002 – informacja dot. przebytych okresów dotyczących ubezpieczenia/zatrudnienia na terenie państw członkowskich UE, EOG I Szwajcarii w celu nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

SED U004 – informacja o wynagrodzeniu. Stosowany jest w państwach, których ustawodawstwo uzależnia wysokość świadczeń dla bezrobotnych  od wysokości uzyskiwanych zarobków.   

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu wydaje SED U004 na wniosek zagranicznej instytucji właściwej, tj. SED U003 (wniosek o udzielenie informacji o wynagrodzeniu).  

Informacje o wynagrodzeniu Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu wskaże również na dokumencie PD U1, jeśli tylko osoba do wniosku o wydanie dokumentu PD U1 za okres pracy w Polsce dołączy zaświadczenie od pracodawcy o uzyskiwanych dochodach.

SED U006 dawny Und 302 – zaświadczenie dotyczące członków rodziny osoby bezrobotnej, którzy muszą być uwzględnieni przy naliczaniu świadczeń dla bezrobotnych. Stosowany jest w państwach, których ustawodawstwo uzależnia wysokość świadczeń dla bezrobotnych od liczby członków rodziny pozostających na utrzymaniu osoby bezrobotnej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu wydaje dokument SED U006 na wniosek zagranicznej instytucji właściwej tj.  SED U005 (Wniosek o udzielenie informacji o rodzinie).

Osoba bezrobotna może  złożyć pisemną prośbę o przekazanie informacji o rodzinie do instytucji zagranicznej. Wówczas Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu prześle dokument SED U006 bezpośrednio do instytucji wskazanej przez osobę bezrobotną.

Aby wystawić dokument SED U006 należy przesłać następujące dokumenty:

– eine Kopie der Heiratsurkunde,

– Geburtsurkunde des Kindes,

– zaświadczenie o zameldowaniu członków rodziny,

– eine Bescheinigung des Arbeitgebers Ehepartner dot. die Höhe Ihres Einkommens (jeśli małżonek pracuje),

– zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy o rejestracji małżonka ( jeśli małżonek jest bezrobotny),

– zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez dziecko (jeśli uczęszczają do szkoły),

– zaświadczenie ze szkoły o uzyskiwanych przez dziecko dochodach (np. jeśli dziecko ma przyznane stypendium)

– zaświadczenie z MOPS (GOPS) o pobieranych świadczeniach.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung