The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Benefit Transfer print

Benefit Transfer

Benefit Transfer

Transfer zasiłku dla bezrobotnych z zagranicy do Polski

Jeżeli nabyłeś zasiłek dla bezrobotnych w państwach UE, Islandii, Norway, Liechtensteinu i Szwajcarii możesz w ramach przysługującego Ci prawa przyjechać, my. do Polski w celu poszukiwania pracy i pobierać zasiłek przez okres 3 months (6 months with the consent of the relevant) w wysokości, którą przyznała instytucja właściwa za granicą. Zasiłek będzie wypłacany bezpośrednio przez instytucję, która przyznała zasiłek.

 

Zanim przyjedziesz do Polski

– po zakończonym zatrudnieniu za granicą, zarejestruj się jako bezrobotny i uzyskaj prawo do zasiłku,

– pozostań do dyspozycji zagranicznej instytucji ds. bezrobocia przez 4 tygodnie (liczone od dnia rejestracji),

– złóż w zagranicznej instytucji ds. zatrudnienia wniosek o wydanie dokumentu PD U2 w celu poszukiwania pracy w innym kraju, my. in Poland.

 

Po przyjeździe do Polski

– nawet jak nie posiadasz jeszcze dokumentu PD U2, zgłoś się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania w ciągu 7 dni od dnia wyjazdu (datę tę wskazujesz w instytucji wystawiającej PD U2), aby uzyskać status poszukującego pracy,

– dostarcz osobiście lub listownie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu niezbędne dokumenty (PD U2, zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy o dokonaniu rejestracji, kserokopia dokumentu tożsamości),

– jeżeli chcesz kontynuować pobieranie zasiłku za granicą po transferze, musisz powrócić do kraju, który przyznał zasiłek najpóźniej w ostatnim dniu transferu.

 

Ważne!

Jeśli instytucja ds. employment, która przyznała Tobie prawo do zasiłku, nie wydała Ci dokumentu PD U2, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu wystąpi do instytucji właściwej w celu potwierdzenia Twojego transferu.

Zasiłek jest wypłacany bezpośrednio przez instytucję ds. employment, która przyznała zasiłek, a następnie wydała druk PD U2 na wskazane konto w walucie tego państwa.

Jeśli przyznano Ci transfer na 3 miesiące, możesz go przedłużyć o kolejne 3 months (o ile posiadasz jeszcze prawo do zasiłku) składając wniosek do instytucji przyznającej świadczenie.

 

Transfer zasiłku z Polski za granicę

Jeżeli nabyłeś zasiłek dla bezrobotnych w Polsce możesz w ramach przysługującego Ci prawa wyjechać do państwa UE, Islandii, Norway, Liechtenstein i Szwajcarii w celu poszukiwania pracy i pobierać zasiłek przez okres 3 months (6 miesięcy za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu). Zasiłek będzie wypłacany przez powiatowy urząd pracy.

 

Zanim wyjedziesz z Polski

– po uzyskaniu zasiłku dla bezrobotnych, złóż wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu o wydanie dokumentu PD U2 – do pobrania w zakładce PLIKI DO POBRANIA, wraz z decyzją z pup o przyznaniu prawa do zasiłku i kserokopią dokumentu tożsamości,

– we wniosku musisz wskazać datę wyjazdu z Polski, według której obliczony będzie termin 7-dniowy, w którym powinieneś się zarejestrować jako poszukujący pracy w zagranicznej instytucji ds. employment.

 

Ważne!

Dokument PD U2 jest wystawiany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ciągu 7 dni od daty wpływu wniosku do Urzędu.

PD U2 is drawn up in the official language of the Member granting the transfer and can not be translated.

Po uzyskaniu przez tut. Urząd informacji o zarejestrowaniu na dokumencie sed U 009, powiatowy urząd pracy rozpocznie wypłatę zasiłku.

 

Poniżej zamieszczono PRAKTYCZNY PORADNIK DLA OSÓB TRANSFERUJĄCYCH ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH– do pobrania również w zakładce PLIKI DO POBRANIA, który jest praktycznym kompendium wiedzy dla osób transferujących zasiłek dla bezrobotnych.

 

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance