Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Zasiłki dla bezrobotnych drukuj

Zasiłki dla bezrobotnych

Zasiłki dla bezrobotnych

Zasady przyznawania prawa do zasiłku


W przypadku utraty pracy w Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii, masz możliwość uzyskania zasiłku dla bezrobotnych w państwie ostatniego zatrudnienia na warunkach i w wysokości zasiłku wypłacanego w danym państwie.

 

Jeśli nie starałeś się lub nie otrzymałeś zasiłku w kraju, w którym ostatnio pracowałeś, a powróciłeś do Polski, lub gdy podejmowałeś w przeszłości zatrudnienie na terenie państw UE, EOG i Szwajcarii i ostatnio byłeś zatrudniony w Polsce, możesz nabyć prawo do zasiłku dla bezrobotnych przy zaliczeniu okresów pracy spełnionych w pańswtach UE, EOG i Szwajcarii na podstawie polskiego ustawodawstwa, w przypadku gdy:

  – ostatni okres zatrudnienia (ubezpieczenia) nie był spełniony na terenie Polski, ale według kryteriów określonych w art.11 rozporządzenia nr 987/2009 jesteś pracownikiem powracającym i podczas ostatniej pracy za granicą posiadałeś w Polsce miejsce zamieszkania;

– ostatni okres zatrudnienia (ubezpieczenia) był spełniony na terenie Polski, a okres zatrudnienia (ubezpieczenia) przebyty za granicą wpłynie na wysokość bądź okres pobierania  przyznanego Ci zasiłku;

– suma okresów zatrudnienia (ubezpieczenia) wynosi łącznie co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających rejestrację we właściwym powiatowym urzędzie pracy. Okresy pracy w Polsce i okresy pracy/działalności gospodarczej wykonywanej za granicą podlegają zsumowaniu.

 

WAŻNE: Przebyty okres pracy w innym państwie członkowskim należy potwierdzić stosownym dokumentem PD U1, dawnym formularzem E 301, sed U 002 (wymienianymi tylko między instytucjami).

 

Procedura nabycia zasiłku dla bezrobotnych w Polsce

Krok po kroku
 1. zarejestruj się we właściwym powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny,
 2. wypełnij wniosek o przyznanie prawa do zasiłku- do pobrania w zakładce PLIKI DO POBRANIA,
 3. do wniosku dołącz (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem):
   • zaświadczenie lub decyzja z powiatowego urzędu pracy o statusie osoby bezrobotnej
   • dokument tożsamości,
   • wszystkie świadectwa pracy z Polski, umowy zlecenia, rachunki do umów, zaświadczenia z ZUS dot. prowadzenia działalności gospodarczej,
   • książeczka wojskowa w przypadku mężczyzn.         

Kserokopię formularza (lub formularzy) E 301/PD U1 poświadczających pracę za granicą, (w przypadku braku tych dokumentów należy, równocześnie z wnioskiem o przyznanie prawa do zasiłku, złożyć wniosek o pośrednictwo WUP w Toruniu w uzyskaniu dokumentu potwierdzającego okresy ubezpieczenia/zatrudnienia na terenie UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii- do pobrania w zakładce PLIKI DO POBRANIA wraz z dokumentami dot. zatrudnienia za granicą.

 

 WAŻNE: wysokość zasiłku i okres pobierania zasiłku określają przepisy krajowe.

 

 PD U1 potwierdzający okresy ubezpieczenia/zatrudnienia w Polsce

Jeśli starasz się o zasiłek lub o jego podwyższenie w innym kraju niż Polska, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu wyda na Twój wniosek dokument PD U1- do pobrania w zakładce PLIKI DO POBRANIA, potwierdzający okresy zatrudnienia (ubezpieczenia) i prowadzonej działalności na własny rachunek w Polsce. W takim przypadku należy złożyć:

– kserokopie świadectw pracy (w przypadku zatrudnienia na niepełny etat konieczne jest dostarczanie zaświadczenia z ZUS lub od pracodawcy o wysokości uzyskanego wynagrodzenia za pracę za poszczególne miesiące),

– decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej – jeśli była prowadzona działalność gospodarcza na terenie Polski (lub o zawieszeniu prowadzenia działalności gospodarczej).

– zaświadczenie ZUS o  wysokości opłacanej składki na Fundusz Pracy (podstawą wymiaru składki jest co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę- jeśli dotyczy),

– inne dokumenty potwierdzające okres ubezpieczenia, za który była opłacana składka na Fundusz Pracy, np. od umowy zlecenia – zaświadczenie z ZUS lub od pracodawcy – o wysokości uzyskiwanego wynagrodzenia, podstawą wymiaru składki jest co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy,

– kserokopia dokumentu tożsamości.

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych