The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Nadużycia finansowe print

Nadużycia finansowe

Nadużycia finansowe

Nadużycie finansowe – w odniesieniu do wydatków zgodnie z art. 1 Konwencji on 26 July 1995 r. sporządzonej na mocy art.K.3 Traktatu o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich (OJ. C 316 on 27 July 1995 r.) jest to jakiekolwiek celowe działanie lub zaniechanie dotyczące:

 1.  wykorzystania lub przedstawienia nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepełnych oświadczeń lub dokumentów celem sprzeniewierzenia lub bezprawnego zatrzymania środków z budżetu ogólnego WE lub budżetów zarządzanych przez WE lub w ich imieniu;
 2. nieujawnienia informacji z naruszeniem określonych zobowiązań, w tym samym celu;
 3. niewłaściwego wykorzystania takich środków do celów innych niż te, na które zostały początkowo przyznane.

 Polityka zwalczania nadużyć finansowych

Zgodnie z art. 125 paragraph. 4 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 Instytucja Zarządzająca oraz  Instytucje Pośredniczące w odniesieniu do zarządzania finansowego i kontroli programu operacyjnego są zobowiązane do wprowadzania skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniających stwierdzone rodzaje ryzyka.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 stworzono uporządkowany system w zakresie skutecznego przeciwdziałania zjawisku nadużyć finansowych, który ukierunkowany jest na:

 1. skuteczne zapobieganie nadużyciom finansowym;
 2. wdrożenie efektywnych mechanizmów walki z nadużyciami finansowymi;
 3. zwiększenie świadomości problemu korupcji oraz promocję etycznych wzorców postępowania;
 4. minimalizowanie skutków nadużyć finansowych;
 5. ochronę interesów finansowych budżetu UE oraz budżetu państwa (w sytuacji powzięcia informacji o podejrzeniu popełnienia nadużycia finansowego).

Ponadto, na podstawie Rozdziału 11 Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, zapobieganie i sposób postępowania w sytuacjach wystąpienia korupcji i nadużyć finansowych w ramach PO obejmuje:

 1. wykrywanie i identyfikację nadużyć finansowych przez instytucje systemu wdrażania programów operacyjnych (PO);
 2. procedury antykorupcyjne stosowane w instytucjach systemu wdrażania PO, gwarantujące przejrzystość działań tych instytucji;
 3. opis zasad postępowania z informacją o możliwych nadużyciach finansowych, pozyskaną ze źródeł zewnętrznych;
 4. mechanizmy implementowane w PO w celu zapobiegania korupcji w zamówieniach publicznych;
 5. działania o charakterze informacyjnym w zakresie zapobiegania nadużyciom i korupcji na poziomie IZ/IP/Beneficjent.

Do obszarów najbardziej narażonych ze względu na ryzyko oszustwa finansowego i/lub korupcji  w ramach PO WER 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 należą m.in.:

 1. wybór projektów do dofinansowania;
 2. przyznawanie wsparcia finansowego w ramach realizowanych projektów;
 3. realizacja zamówień publicznych oraz zamówień w ramach zasady konkurencyjności;
 4. rozliczanie i certyfikacja wydatków;
 5. rozliczanie personelu projektu.

W trakcie weryfikacji wydatków oraz kontroli systemowej jednostka kontrolująca sprawdza m.in. wszelkie sytuacje wskazujące na ryzyko wystąpienia nadużycia (oszustwa) finansowego lub korupcji, a w uzasadnionych przypadkach dokonuje ich zgłoszenia do organów ścigania.

Polityka zwalczania nadużyć finansowych w WUP Toruń (PDF)

Instytucje odpowiedzialne za zwalczanie i przeciwdziałanie przestępczości o charakterze korupcyjnym i łamaniu przepisów w zakresie zamówień publicznych

Dochodzenia w sprawach dotyczących korupcji i poważnych uchybień w instytucjach unijnych oraz nadużyć na szkodę budżetu UE prowadzi Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). Jego zadaniem jest również opracowywanie polityki Unii
w dziedzinie zwalczania nadużyć finansowych.
Za inicjowanie, koordynację i realizację działań mających na celu zabezpieczenie interesów finansowych lub Unii Europejskiej (UE) odpowiada Pełnomocnik Rządu ds. Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na szkodę RP lub UE w Ministerstwie Finansów (powołany rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 July 2003 r. Dz. You. 2003, No. 119) .
Prace Pełnomocnika Rządu ds. Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na szkodę RP lub UE w Ministerstwie Finansów wspiera Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej MF.

Za informowanie KE (OLAF) o nieprawidłowościach w realizacji PO (including: PO WER i RPO) odpowiedzialne są wszystkie instytucje w systemie wdrażania funduszy unijnych, które wykonują te zadania w oparciu o stosowne przepisy UE oraz procedury krajowe zgodnie z procedurami Pełnomocnika Rządu ds Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę RP lub UE. Komórką, która wykonuje zadania Pełnomocnika jest komórka organizacyjna Ministerstwa Finansów właściwa w zakresie koordynacji procesu przekazywania do KE raportów dotyczących nieprawidłowości w wykorzystaniu środków pochodzących z budżetu UE (obecnie zadania te wykonuje Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej Ministerstwa Finansów).

Inne instytucje odpowiedzialne za zwalczanie i przeciwdziałanie przestępczości o charakterze korupcyjnym i/lub łamaniu przepisów w zakresie zamówień publicznych to:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
Centralne Biuro Antykorupcyjne;
Policja i Prokuratura;
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
Urząd Zamówień Publicznych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu przykłada dużą wagę do działania zgodnego z obowiązującymi regulacjami, zarówno w zakresie przepisów prawa, jak i procedur dotyczących wdrażania funduszy unijnych, tym samym jest stanowczo przeciwny wszelkim formom nadużyć finansowych, korupcji oraz konfliktom interesów.

 

STRATEGIA ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH

 

Dlatego, jeżeli natknęli się Państwo na jakikolwiek rodzaj nadużycia w ramach działań podejmowanych/nadzorowanych przez WUP, będziemy wdzięczni za informację o tym fakcie. Państwa sygnał umożliwi nam wykrywanie i ściganie nadużyć finansowych. Zgłoszenia można dokonać o dowolnej porze, w pełni anonimowo.

Zachęcamy jednak do podpisywania zgłoszeń, wpływa to znacząco na wzrost weryfikacji nadużycia finansowego. Zgłoszenia nadużyć traktujemy priorytetowo, mają one zawsze charakter poufny, zapewniający bezpieczeństwo osobom zgłaszającym. Wariant anonimowy przeznaczony jest dla osób, które w wyniku zgłoszenia obawiają się negatywnych konsekwencji.

Jeżeli chcieliby Państwo wiedzieć jaki jest efekt zgłoszenia – prosimy zostawić swój adres (korespondencyjny lub e-mail).
Przeanalizujemy każde zgłoszenie i podejmiemy odpowiednie środki korygujące. Jednocześnie prosimy pamiętać, że fałszywe oskarżenie jest przestępstwem i może być prawnie ścigane.

Wszelkie informacje na temat nadużyć finansowych, korupcji oraz konfliktu interesów
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu można przesłać:

 • pocztą na adres:

Regional Labour Office in Toruń
st. Highway Chełmińska 30/32
87-100 Torun
z dopiskiem „nadużycia”

 • pocztą elektroniczną:

na adres stopnaduzyciom małpa wup kropka torun kropka pl
lub za pośrednictwem „formularza kontaktowego”

Dodatkowo zachęcamy do zapoznania z przyjętą przez Zarząd Województwa KujawskoPomorskiego Strategią zwalczania nadużyć finansowych w ramach RPO WK-P 2014-2020.

 LITERATURA

W celu zwiększenia świadomości w zakresie nadużyć finansowych Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu rekomenduje zapoznanie się z następującymi dokumentami i informacjami zawartymi na stronach internetowych:

PRZYDATNE LINKI

 

Attachments

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance