La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej imprimer

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

 Regulamin udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania, będących w posiadaniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy  w Toruniu oraz zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stanowi wykorzystywanie przez: osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja sektora publicznego:

1)    udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu (http://), a także na stronie w serwisie internetowym WUP w Toruniu (http://wup.torun.pl), tujestpraca.eu, podlupa.wup.torun.pl, power.wup.torun.pl, pokl.wup.torun.pl.
2)    przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego dla informacji publicznych udostępnianych na stronie BIP oraz na stronach w serwisie internetowym:

Udostępnianie informacji w tej samej formie przez podmiot powtórnie je wykorzystujący następuje bezpłatnie (nie dotyczy to sytuacji, gdy informacja publiczna pozyskana w celu jej powtórnego wykorzystania jest poddawana przetworzeniu przez podmiot zmierzający ją powtórnie wykorzystać).
Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące ponownie te informacje, są zobowiązane do:
a)    poinformowania o źródle (np. adresie www BIP podmiotu, adresie www innego źródła udostępniającego informację, wskazaniu nośnika lub źródła emisji), czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu,
b)    udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
c)    informowaniu o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystanej,

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek:

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu określa warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

a)    nazwę podmiotu zobowiązanego;
b)    informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
c)    wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
d)    wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
e)    wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
f)    wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 21 paragraphe. 2 ustawy o wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Wniosek można złożyć w formie papierowej bądź électronique na adres:
•    Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ul. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun,
•    ePUAP http://wup.torun.pl/urzad/uslugi-elektroniczne/ oraz  e-mail: wup małpa wup kropka torun kropka pl.

1.    W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
2.    Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.
3.    Jeżeli przygotowanie lub przekazywanie informacji w sposób lub w formie wskazanej we wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, WUP w Toruniu może nałożyć opłatę za przygotowanie tych informacji.
4.    Ustalając opłatę uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Czynniki te mogą być różne w zależności od wniosków, a w szczególności:
a)    koszty materiałów wykorzystywanych do sporządzenia wydruków i kserokopii, koszty elektronicznych nośników danych,
b)    czas i koszty pracy dodatkowej związanej z przygotowaniem lub przekazaniem informacji sektora publicznego w sposób i formie określonych w ofercie.
Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio  w celu przygotowania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.
5.    Ustaloną opłatę wnioskodawca wnosi na rachunek bieżący Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. à partir de 2016 r. poz. 666, z późn. zm.) lub baz danych, dVous celów komercyjnych Articleiekomercavec la suitespzm., tworzenia wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, ze nie narusza ww. ustawy lub ustawy z dnia 27 Juillet 2004 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Non. 128, poz. 1402, z późn. zm.), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim. Każdy kto ponownie wykorzystuje informację udostępnianą przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu sektora publicznego, spełniającą cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zobowiązanych jest do poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty, jeżeli jest znany.
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

Dokumenty do pobrania:

1. 2016.10.24 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

2. 2016.10.24 Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale