The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

General information about the program INTERREG IIIC print

General information about the program INTERREG IIIC

General information about the program INTERREG IIIC

Program INTERREG IIIC

Celem Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) było wzmacnianie spójności gospodarczej i społecznej zarówno na zewnętrznych, jak i wewnętrznych granicach Unii. W ramach INTERRREG III wydzielono trzy komponenty:

 • Komponent Awspółpraca przygraniczna,
 • Komponent Bwspółpraca transnarodowa,
 • Komponent Cwspółpraca międzyregionalna.

On 10 September 2003 roku Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego, po zapoznaniu się z propozycją regionu MidiPyrenees, w ramach podpisanego porozumienia o współpracy międzyregionalnej, zaakceptował udział w programie INTERREG IIIC.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 2 marca 2004 roku przyjął uchwałę Nr 10/81/2004 w sprawie realizacji projektu ADEP w ramach Inicjatywy Wspólnoty INTERREG IIIC Strefa Południe, zmienioną uchwałą Nr 14/149/2004 on 24 marca 2004 r.

Do realizacji programu wyznaczono

 • Marshal's Office Kujawsko – Pomorskiego,
 • Regional Labour Office in Toruń,
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Nadrzędny cel INTERREG IIIC to poprawa efektywności polityk i instrumentów rozwoju regionalnego i spójności poprzez wymianę informacji oraz wzajemne wykorzystywanie doświadczeń. Program INTERREG IIIC, koncentrując się na współpracy międzyregionalnej, miał w szczególności na celu propagowanie współpracy w skali europejskiej pomiędzy regionami oraz gminami, ukierunkowanej na przepływ i wymianę informacji, wiedzy i dobrych praktyk.

Zadaniem INTERREG IIIC było zachęcanie władz regionalnych i innych organów publicznych do postrzegania współpracy międzyregionalnej jako środka stymulującego ich rozwój przez umożliwienie dostępu do doświadczenia, jakim dysponują inni. Głównym zadaniem Programu INTERREG IIIC była szeroko rozumiana współpraca i transfer wiedzy (knowhow).

Oprócz Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w Programie uczestniczyli: Region Midi – PyreneesPartner Wiodący, Region Navarra (Spain), Region Toskania (Italy), Region Pohjois Suomi (Finland), Region Border Midland And Western (Ireland) oraz Województwo Podkarpackie.

Województwo kujawskopomorskie uczestniczyło we wszystkich czterech obszarach współpracy, które obejmowały:

 1. 1.       Rozwój obszarów wiejskich.
 2. 2.       Rozwój lokalny.
 3. 3.       Zatrudnienie i rozwój.
 4. 4.       Środowisko.

Program INTERREG IIIC był finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowany przez partnerów i uczestników krajowych. Ogólny budżet ERDF, dostępny dla zobowiązań związanych z finansowaniem przedsięwzięć w okresie od 2000 do 2006 roku, wynosił 293 mln euro na wszystkie cztery strefy Programu. pomorskiego koszt uczestnictwa w Programie to 560 tys. Euro, z czego 420 tys. euro pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Urzędu Marszałkowskiego ze środków PHARE i środków własnych. Programu INTERREG IIIC trwał od 1 January 2004 r. do 31 December 2006 roku.

W ramach wstępnego etapu prac związanych z realizacją Programu przygotowano syntetyczną informację przedstawiającą aktualną sytuację w czterech obszarach współpracy przewidzianych dla województwa kujawsko-pomorskiego pt. “Raport na temat sytuacji bieżącej w regionie”.

 

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance